Forskrift om fredning for Bergan naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-17
PublisertII 1980 s 534
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergan naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Holmestrand

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et edellauvskogbestand på eiendommen Bergan i Holmestrand kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat med navnet Bergan naturresrvat. Det fredete areal er ca. 29 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 120/3 i Holmestrand kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, følger deretter langs eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 120/3 og gnr./bnr. 120/1, 6 og 121/1 til punkt 3, videre i rett linje ca. 120 m til punkt 4, videre i rett linje ca. 90 m til punkt 5, og derfra ca. 140 m i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Tredelet mellom eiendommene gnr./bnr. 120/1, 6 og 121 og gnr./bnr. 120/3 og gnr./bnr. 120/4.

Punkt 2: Tredelet mellom eiendommene gnr./bnr. 120/1, 6 og 121/1 og gnr./bnr. 120/3 og gnr./bnr. 120/4.

Punkt 3: Knekkpunkt i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 120/1, 6 og 121/1 og gnr./bnr. 120/3.

Punkt 4: Punkt 120 m i retning 387 g nord for punkt 3.

Punkt 5: Punkt 175 m i retning 6 g nord for punkt 3.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Holmestrand kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en frodig og variert edellauvskogforekomst med gråor-askeskog og alm-lindeskog.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Fredningen skal ikke være til hinder for drift og vedlikehold av eksisterende traktorveg gjennom området.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogdrift tillat i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed.

Unntatt er også kjøring med traktor på eksisterende traktorveg i forbindelse med skogsdrift.

5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter §6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.