Forskrift om fredning for Hillestadåsen naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-18
PublisertII 1980 s 536
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forHillestadåsen naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Hillestadåsen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21,22 og 23, er et skogområde i Hillestadåsen, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat med navnet Hillestadåsen naturreservat.

Reservatet omfatter ca. 72 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 120/1, 6, 120/4 og 121/1 i Holmestrand kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, følger deretter i rett linje ca. 195 m til punkt 2, videre langs sørsida av sti ca. 120 m til punkt 3, videre i rett linje ca. 120 m til punkt 4, videre langs nordsida av sti ca. 50 m til punkt 5, videre i rett linje ca. 180 m til punkt 6, videre i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 120/1, 4 og 121/1 og gnr./bnr. 120/3 ca. 102 m til punkt 7 og derfra i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 117/1 og 118/1 og gnr./bnr. 120/1, 6 og 121/1 tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Knekkpunkt i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 117/1 og 118/1 og gnr./bnr. 120/1, 6 og 121/1 ca. 270 m nordøst for punkt 7.

Punkt 2.: Markert sving i skogssti ca. 160 m sørøst for punkt 1.

Punkt 3: Punkt i skogssti ca. 35 m i retning 338 g nord for høyde med toppunkt 208 m.o.h.

Punkt 4: Punkt 4: Punkt på nordsida av skogssti ca. 50 m øst-nordøst for punkt 5.

Punkt 5: Markert knekkpunkt i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 120/4 og gnr./bnr. 120/1, 6, og 212/1.

Punkt 6: Punkt i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 118/2 og 119/1 og gnr./bnr. 120/1, 6 og 121/1 og gnr./bnr. 120/3.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Holmestrand kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkeskontor og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en frodig bøkeskogbestand helt på nordgrensen av denne skogtypens naturlige utbredelsesområde, noe som gjør lokaliteten svært interessant i forskningsmessig sammenheng.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt den som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er beiting, sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller masse eller andre konsentererte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Dette punkt skal ikke være til hinder for:

- Drift og vedlikehold av eksisterende traktorveger i reservatet.

- Tiltak i medhold av punkt 3.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Anlegg av en ny traktorveg gjennom reservatet.
-Rydding.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed. Unntatt er også kjøring med traktor på traktorveger i forbindelse med skogsdrift.
5.Organisert idrettsutøvelse er forbudt. Forbudet gjelder ikke på eksisterende veger, og heller ikke gjennomfart på ski eller til fots utenom veger når marka er snødekket.

Teltslagning er forbudt.

6.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.