Forskrift om vern for Fritzøehus landskapsvernområde, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-20
PublisertII 1980 s 541
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFritzøehus, Larvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Fritzøehus landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1769 (bl.a. overskriften), 30 april 2004 nr. 762, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23, er parken rundt Fritzøehus i Larvik kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som landskapsvernområde med navnet Fritzøehus landskapsvernområde.

Området omfatter ca. 1.652 dekar.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 19. desember 2002.

0Endret ved forskrift 19 des 2002 nr. 1769.

II

Landskapsvernområdet omfatter deler av gnr./bnr. 4049/7, 4049/9, 4054/3, 4054/4, 4055/59, 4058/1 og 4058/14, i Larvik kommune.

Grensen for området er sammenfallende med gjerdet rundt Fritzøehus park.

Grensene er avmerket på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Larvik kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka.

0Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1769, 30 april 2004 nr. 762.

III

Formålet med vernet er:

1.Å bevare et av landets største bøkskogsbestand.
2.Å ta vare på et fint og variert omkringliggende natur- og kulturlandskap.

IV

For området gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig endrer landskapets karakter er forbudt, uttak eller utfylling av masse, bygging av nye veger, oppførelse av bygninger, anlegg eller lignende. Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3, 4 og 7.
2.Eksisterende arealer med bøkeskog skal ikke reduseres. Hogst i bøkeskogen skal følge retningslinjene i godkjent skjøtselsplan (jfr. punkt 4).

I skogsområdene ellers skal det nåværende skogbildet i store trekk bevares ved at den nåværende treslagssammensetningen opprettholdes, og ved at hogst av større flater unngås.

3.For de opparbeidete områdene i tilknytning til eksisterende bebyggelse skal det nåværende miljøet søkes bevart. Tiltak i disse områdene som er nødvendig for områdenes drift er tillatt i den grad de ikke strider mot formålet med landskapsvernområdet.
4.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med vernet.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til anlegg av traktorveger som er nødvendig for skogsdriften i området.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt og punkt 2.

5.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings- politi-, brannvern-, skjøtsel-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.

Unntatt er også motorisert ferdsel til og fra bebygget område, og motorisert ferdsel i næringsøyemed.

6.Organisert idrettsutøvelse og leirslagning er forbudt.
7.Landskapsvernet skal ikke være til hinder for:
-Opprensking av eksisterende grøfter.
-Drift og vedlikehold av eksisterende veger, herunder også nødvendig rydding av vegetasjon langs vegene.
-Drift av eksisterende jordbruksarealer.
-Drift, vedlikehold og utbedringer av eksisterende bygninger.

Landskapsvernområdet skal heller ikke være til hinder for at eieren av «Fritzøehus» kan bruke hovedbygningen og den opparbeidete parken i tilknytning til denne til de formål eieren ønsker, så lenge dette ikke strider mot formålet med landskapsvernområdet.

8.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
0Endret ved forskrift 19 des 2002 nr. 1769.

V

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1769, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
1Inntil videre legges forvaltningen av fredningsforskriften til Fylkesmannen i Vestfold.

VI

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 30. april 2004 nr. 762 (tidligere kapittel VII).