Forskrift om vern for Larvik bøkeskog landskapsvernområde, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-21
PublisertII 1980 s 543
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endretFOR-2014-12-02-1562
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om bøkeskogen i Larvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1562.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23, er Bøkeskogen og Mellomskogen i Larvik, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 vernet som landskapsvernområde med navnet Larvik Bøkeskog landskapsvernområde. Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1562.

Området omfatter ca. 297 dekar.

II

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Larvik kommune: 2010/96, 2012/2, 3020/552, 3020/2419, 3020/2422, 3020/2437.

Grensene går fram av kart i målestokk 1:3 000 datert Miljødirektoratet november 2014. Verneforskrift med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1562.

III

Formålet med vernet er å bevare en av landets klassiske bøkeskoglokaliteter.

IV

For området gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig endrer landskapskarakteren eller skogbildet er forbudt, herunder uttak eller utfylling av masse, bygging av nye veger, framføring av nye luftledninger, oppføring av bygninger, anlegg eller lignende, oppdyrking, hogst av større flater eller endring av treslagssammensetningen ved skogkultur.

Bestemmelsene i dette punkt er ikke til hinder for:

a)drift og vedlikehold av eksisterende stier, veger, trimløype og lysløype, herunder rydding av vegetasjon,
b)drift og vedlikehold av eksisterende festplass med tilhørende anlegg,
c)drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, inkludert rydding av eksisterende linjetraseer,
d)drenering og bortledning av overvann for å hindre spredning av plantesykdom og
e)informasjonstiltak i samsvar med fastsatt informasjonsplan for Larvik bøkeskog.
2.Gjødsling, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall, herunder hageavfall, er forbudt.
3.Klima- og miljødepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å oppfylle vernets formål.

Klima- og miljødepartementet kan i skjøtselsplan for området fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt og punkt 1.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt:
a)motorisert ferdsel i politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns- og forvaltningsøyemed,
b)motorisert ferdsel på Dalheimveien og Gunnar Thoresens vei,
c)motorisert ferdsel til Bøkekroa begrenset til servicetrafikk, varelevering og transport av bevegelseshemmede,
d)motorisert ferdsel i forbindelse med tilrigging av utstyr til arrangementer på Festplassen,
e)motorisert ferdsel for framkjøring av tømmer og hogstavfall fra området og
f)motorisert ferdsel i forbindelse med løypepreparering i lysløypa.
5.Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.
0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1562.

V

Forvaltningen av bestemmelsene tillegges den Klima- og miljødepartementet bestemmer.

0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1562.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsenek, overføres til Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljødepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1562.

VII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.