Forskrift om vern for Bokemoa landskapsvernområde, Stokke kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-22
PublisertII 1980 s 546
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endretFOR-1989-09-29-1052
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Bokemoa landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 29. september 1989 nr. 1052.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jf § 6 og §§ 21, 22 og 23, er Bokemoa i Stokke kommune, Vestfold fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 13. juni 1980 under betegnelsen Bokemoa landskapsvernområde. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 er grensene for landskapsvernområdet endret ved Miljøverndepartementets vedtak av 29. september 1989.

II

Det vernede området berører følgende gnr/bnr i Stokke kommune: 22/1 og 58/118.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca 143 dekar.

Grensene for landskapsvernområdet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1989. Kartet oppbevares i Stokke kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare en stort og fint utformet bøkeskogbestand som er preget av parkmessig behandling.

IV

For området gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig endrer landskapskarakteren eller skogbidet er forbudt, herunder uttak eller utfylling av masse, bygging av nye veger, framføring av nye luftledninger, oppføring av bygninger, anlegg eller lignende, oppdyrking, hogst av større flater og endring av treslagsammensetningen ved skogkultur.

Bestemmelsene i dette punkt skal ikke være til hinder for:

-Drift, vedlikehold og utbedringer av festplassen i området.
-Drift og vedlikehold av eksisterende veger, herunder også rydding av vegetasjon langs vegene og inntil skoleplass.
-Drift og vedlikehold av eksisterende luftledninger og lysløype, herunde også nødvendig rydding av vegetasjon.
2.Gjødsling, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall er forbudt.
3.Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendig for å oppfylle vernets formål. Forvaltningsmyndigheten kan i skjøtselsplan for området fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt og punkt 1.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltningsøymed. Unntatt er også motorisert ferdsel på eksisterende veger gjennom orådet, motorisert ferdsel for framkjøring av tømmer og motorisert ferdsel for drift og vedlikehold av lysløyve.
5.Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for landskapsvernområdet tillegges Fylkesmannen i Vestfold.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.