Forskrift om fredningsbestemmelser for Krøsstjernåsen naturreservat, Ramnes Kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-4204
Publisert
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forRamnes kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Krøsstjernåsen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 1980 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, § 10, § 21, § 22, § 23.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10, § 21, § 22, og § 23, er skogområde ved Krøsstjernåsen i Ramnes kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat.

Det fredede arealet er ca 13 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 96/16,17, 124/1, 126/1,2,3,4,5 i Ramnes kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på vedlagte kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet november 1979, går i rette linder gjennom punktene 2, 3, 4, 5, 6 og tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Framgår av vedlagt kart

Punkt 2: Framgår av vedlagt kart

Punkt 3: Punkt 55 m i retning 42g NØ fra høyde 192,5.

Punkt 4: Punkt 45 m rett vest for punkt 3.

Punkt 5: Punkt 65 m i retning 23g NØ for bekkesammenløp mellom punkt 5 og punkt 6.

Punkt 6: Punkt 60 m i retning 225g SV for bekkesammenløp mellom punkt 5 og punkt 6.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Ramnes kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en alm-lindeskog med opprinnelig preg.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er beiting, sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel et forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.