Forskrift om fredning for Nevlungstranda naturreservat, Brunlanes kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-7
PublisertII 1980 s 508
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNevlungstranda naturreservat, Brunlanes kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Brunlanes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et skogområde og tilhørende strandområde ved Nevlungstranda i Brunlanes kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat med navnet Nevlungstranda naturresrvat.

Reservatet omfatter ca. 127 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 90/1, 91/1, 91/2, 91/24, 26, 91/40 og 91/147 i Brunlanes kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, følger eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 90/1-91/9 og gnr./bnr. 91/40 til pkt. 2, derfra i rett linje til pkt., 3, videre i rett linje til pkt. 4, videre langs vestsida av vei (Milebakken) til pkt. 5, videre i rett linje til pkt. 6, videre i rett linje til pkt. 7 og videre langs sørsida av vei til pkt. 8, videre langs vestsida av vei (Milebakken) til pkt. 9, videre i rett linje til pkt. 10, videre langs stranda til pkt. 11, videre langs eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 91/40 og gnr./bnr. 91/24, 26 til pkt. 12, videre langs steingjerde i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 91/22,25 og gnr./bnr. 91/24, 26 til pkt 13, videre langs steingjerde i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 91/22, 25 og gnr./bnr. 91/1, til pkt. 14 og derfra langs steingjerde i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 91/22, 25 og gnr./bnr. 91/24, 26 og 91/40 tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Tredelet mellom eiendommene gnr./bnr. 90/1, 91/9 og 91/22, 25 og 91/40.

Pkt. 2: Punkt i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 90/1, 91/9 og 91/40 ca. 85 m nord for pkt. 1.

Pkt. 3: Punkt i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 91/1 og 91/24, 26 ca. 75 m nord for pkt. 14.

Pkt. 4: Punkt i vestkant av vei «Milebakken» ca. 110 m nord for veikryss, der kjerrevei til eiendommen gnr./bnr. 91/22, 25 tar av fra «Milebakken».

Pkt. 5: Nordøstre hjørne av hyttetomt på vestsida av «Milebakken».

Pkt. 6: Nordvestre hjørne av hyttetomt på vestsida av «Milebakken».

Pkt. 7: Punkt på sørsida av kjerrevei til eiendommen gnr./bnr. 91/22, 25, rett overfor sørvestreø hjørne av hyttetomt på vestsida av «Milebakken».

Pkt. 8: Sørsida av veikryss der kjerrevei til eiendommen gnr./bnr. 91/22, 25 tar av fra «Milebakken».

Pkt. 9: Punkt på vestsida av «Milebakken» hvor veien østover til Oddane-Sand tar av.

Pkt. 10: Punkt i stranda ca. 150 m rett sørvest for punkt 9, og ca. 100 m rett vest for eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 91/147 og 91/1.

Pkt. 11: Punkt i stranda i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 91/24, 26 og 91/40.

Pkt. 12: Tredelet mellom eiendommene gnr./bnr. 91/22, 25 og 91/24, 26 og 91/40.

Pkt. 13: Tredelet mellom eiendommene gnr./bnr. 91/1 og 91/22, 25 og 91/24, 26.

Pkt. 14: Tredelet mellom eiendommene gnr./bnr. 91/1 og 91/22, 25 og 91/24, 26.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Brunlanes kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en representativ og meget fint utformet svartorstrandskog med tilhørende strandvegetasjon.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Bestemmelsene i dette punkt skal ikke være til hinder for drift og vedlikehold av eksisterende veger i og inntil reservatet.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Rydding av vegetasjon langs eksisterende veger der dette er nødvendig for normal bruk av vegene.
-Rydding av vegetasjon der reservatet grenser inntil dyrket mark.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed.

Unntatt er også motorisert ferdsel på eksisterende veg.

5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.