Forskrift om fredning for Brånakollene naturreservat, Hedrum kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-8
PublisertII 1980 s 511
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrånakollene naturreservat, Hedrum kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hedrum

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et skogområde ved Brånakollen i Hedrum kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat med navnet Brånakollene naturreservat.

Reservatet omfatter ca. 192 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 70/14 i Hedrum kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, følger derfra i rett linje til punkt 2, følger derfra i rett linje ca. 225 m til punkt 3, videre i rett linje ca. 250 m til punkt 4, videre langs foten av en markert østvendt skrent ca. 380 m til punkt 5, videre i rett linje ca. 200 m til punkt 6, videre i rett linje ca. 70 m til punkt 7, videre i rett linje ca. 70 m til punkt 8, videre i rett linje ca. 145 m til punkt 9, videre i rett linje ca. 45 m til punkt 10, videre i rett linje ca. 120 m til punkt 11, videre i rett linje ca. 175 m til punkt 12 og derfra i rett linje ca. 320 m tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Toppen av Brånakollen med høyde 226,5 m.o.h.

Punkt 2: Toppen av fjellkolle med høyde 225,5 m.o.h.

Punkt 3: Framgår av kart.

Punkt 4: Punkt i foten av markert østvendt skrent.

Punkt 5: Punkt i foten av markert østvendt skrent.

Punkt 6: Framgår av kart.

Punkt 7: Framgår av kart.

Punkt 8: Framgår av kart.

Punkt 9: Framgår av kart.

Punkt 10: Framgår av kart.

Punkt 11: Toppen av fjellkolle.

Punkt 12: Punkt i fjellets fot i vestvendt fjellskrent rett øst for kolle med høyde 203 m.o.h.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Hedrum kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en vel utviklet og tilnærmet urørt bøkeskogbestand, med tilhørende dyreliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er beiting, sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg og pattedyrenes bo og hi, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse og unødig forstyrrelse. All jakt og bruk av skytevåpen er forbudt.

Unntatt fra dette punkt er storviltjakt i samsvar med gjeldende viltstellovgivning.

4.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

5.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
6.Organisert idrettsutøvelse er forbudt. Forbudet gjelder ikke gjennomfart på ski eller til fots når marka er frossen eller snødekket.

Teltslagning er forbudt.

7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.