Forskrift om fredning for Strandvika naturreservat, Sandefjord kommune, Vestfold,

DatoFOR-1980-06-13-9
PublisertII 1980 s 514
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrandvika naturreservat, Sandefjord kommune, Vestfold,
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Sandefjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et skogområde nær Strandvika på Vesterøya i Sandefjord kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat med navnet Strandvika naturreservat.

Reservatet omfatter ca. 21 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 101/1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 26 i Sandefjord kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, går derfra i rett linje til punkt 2, videre i rett linje til punkt 3, videre i rett linje til punkt 4 og derfra i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Punkt 23 m i retning 55g NØ for høyden 14 m.o.h.

Punkt 2: Punkt 53 m i retning 179g SØ for høyde 12 m.o.h.

Punkt 3: Punkt på østsida av skogsvei/sti, 100 m rett vest for punkt 2.

Punkt 4: Punkt 20 m i retning 337g NV for høyde 14 m.o.h.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1.5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Sandefjord kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en floristisk rik svartorsumpskog.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er beiting, sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.