Forskrift mot camping langs strender og vassdrag, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1980-06-16-11
PublisertII 1980 s 616
Ikrafttredelse16.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
HjemmelL10.12.1971 nr. 103 § 3 nr. 3
Kunngjort
KorttittelForskrift om camping langs strender, Porsanger

Med hjemmel i lov av 10. desember 1971 nr. 103 om planlegging i strandområder og fjellområder § 3, nr. 3 og Miljøverndepartementets midlertidig forskrifter om plassering av midlertidige transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l. i 100 metersbeltet langs strendene, gitt 15. desember 1979, fastsatte Porsanger kommunestyre 16. juni 1980 følgende forskrifter:

§ 1.Det er forbudt utenom områder som særskilt er innrettet eller godkjent - for camping eller parkering - nærmere elvekanten/strandkanten enn 100 meter å plassere midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder motorkjøretøyer, campingvogner, telt o.l. ved følgende vassdrag for nærmere angitte strekninger:
1.Ved Stabburselva - på strekningen elvemunningen ved sjøen til og med Fossekulpen.
2.Lakselvvassdraget - på strekningen elvemunningen ved sjøen til Rastiluobbal.
3.Brennelvvassdraget - på strekningen elvemunningen ved sjøen til Fossen.
4.Ved Børselva - på strekningen fra elvemunningen ved sjøen til Ailligasjokka.
§ 2.Forbudet gjelder ikke midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner, anlegg eller innhegninger som er nødvendig for forsvaret, i landbruket, tamreindriften, fløtingen, fangst- og fiskerinæringen, for vannforsyningen, kloakkutslipp, kraft- og reguleringsanlegg, den alminnelige samferdsel, bergverksdrift eller drift på andre ikke mutbare mineralske forekomster enn grus, sand og leire, og fradeling, salg eller bortleie av ubebygd del av eiendom til slik næringsvirksomhet.

Forskriftene gjelder ikke for telt som er beregnet på å bæres over lengre stekninger. Det samme gjelder plassering av campingvogner og telt på gårdsplass eller bebygget hustomt.

§ 3.Forøvrig gjelder bestemmelsene som er gitt i Miljøverndepartementets midl. forskrift av 15. desember 1979, §§ 1-6.
§ 4.Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 1. januar 1982.