Forskrift om fredning for Slettestjønna naturreservat, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1980-08-01-1
PublisertII 1980 s 630
Ikrafttredelse01.08.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forSlettestjønna naturreservat, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Slettestjønna naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 1. august 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10, er de to Slettestjønnene og omkringliggende myr- og sumparealer, Rennebu kommune i Sør-Trøndelag fylke fredet under betegnelsen «Slettetjønna naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 96/2, 96/3, 100/3, 102/1, 103/1,2.

Reservatet dekker et areal på ca. 930 dekar, hvorav ca. 180 dekar er vannareal.

Grensene for reservatet er inntegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1980. Grensene avmerkes i marka som rette linjer mellom punktene 1-14 som er markert med grensepåler og skilt.

Kartet oppbevares i Rennebu kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturlige tilstand, verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, og forøvrig beskytte det dyre- og planteliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.0Vegetasjonen, herunder busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse utover det som følger av vanlig ferdsel.
1.1Det er forbudt å fjerne planter og plantedeler fra reservatet, herunder døde trær og læger.
1.2Nye plantearter må ikke innføres.
2.0Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
2.1Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt, jfr. dog pkt. 5.
2.2Hunder må ikke slippes ut i reservatet.
2.3Nye dyrarter må ikke innføres.
3.0Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, veibygging, grøfting, tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henlegging av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
3.1Inngrep som kan endre vannstanden i Slettestjønnene eller vannføringen i tjernas tilførselsbekker er forbudt.
3.2Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
4.0Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder lavtflyging eller landing med luftfartøy, er forbudt.
4.1Bruk av robåt, kano eller tilsvarende fremkomstmiddel er tillatt bare for grunneierne og de som ledsager eller utfører nødvendige tjenester på vegne av disse.
4.2Av hensyn til fuglelivet er også all annen ferdsel forbudt i tidsrommet f.o.m. 25. april t.o.m. 20. juli.
5.0Bestemmelsene i pkt. 1-4 er ikke til hinder for:
-ferdsel i ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed
-ferdsel i forbindelse med utøvelse av tradisjonell næringsdrift, herunder tømmertransport på frossen mark
-utøvelse av storviltjakt etter gjeldende bestemmelser
-transport av storvilt som er felt innenfor reservatet
-rydding av kratt mot dyrka mark og vedlikehold av grøfter
-bærplukking og tradisjonell beiting.
6.0Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
-grøfting for drenering av bakenforliggende arealer
-plukkhogst eller vedhogst etter samråd med herredsskogmesteren.

V

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VI

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

VIII

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsen overføres til Miljøverndepartementet.

IX

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp feil i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

X

Disse bestemmelser trer i kraft straks.