Forskrift om fredning for Reinøya naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1981-06-05-4817
PublisertII 1981 s 436
Ikrafttredelse05.06.1981
Sist endretFOR-1982-03-05
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av Reinøya, Porsanger

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 5. juni 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Reinøya, matr. nr. 173 i Porsanger kommune, Finnmark fylke, ved kgl.res. av 5. juni 1981 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 13 km².

II

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet mai 1981.

III

Formålet med fredningen er å bevare et representativt område for Porsangerdolomitten med en særegen vegetasjon og dyrelivet på øya.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Landskapet skal være fredet mot alle tekniske inngrep, som oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, steinbrudd, uttak eller oppfylling av masse, framføring av luftledninger, kabler og kloakkledninger, drenering, henleggelse av avfall eller annen virksomhet som medfører terrenginngrep og forstyrrelse av naturmiljøet.

Unntatt fra dette forbudet er nødvendig vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg på øya.

2.Alle planter, herunder levende og døde trær, skal være fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes lovlig ferdsel, bærplukking eller beiting. Bruk av kjemiske plantevernmidler eller gjødselstoffer er forbudt. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Ville pattedyr og fugler med bo og reir skal være fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art, med unntak av jakt på rype, kråke, gråmåse, hare, rødrev og mink etter gjeldende regler.
4.Motorferdsel på land og landing med luftfartøy er forbudt unntatt i politi-, brannvern-, ambulanse-, sikrings- eller skjøtselsøymed.
5.Organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Beiting for husdyr og rein går ikke inn under bestemmelsene, og reindrift kan foregå ut fra de rettigheter reindriftsnæringen har.
7.Den skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

V

Departementet kan gjøre unntak fra frednings- bestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formmålet med fredningen.

VI

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges fylkesmannen i Finnmark.

VII

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VIII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.