Forskrift om fredning for Jav'reoaivit naturreservat, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-1981-07-24-4806
PublisertII 1981 s 517
Ikrafttredelse24.07.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredn. av Jav'reoaivit, Nordreisa

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 24. juli 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er Jav'reoaivit fjellområde, en del av gnr./bnr. 30/3 og utmatrikulert statseiendom i Nordreisa kommune, Troms fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 24. juli 1981 med navnet Jav'reoaivit naturreservat. Det fredete areal er ca. 30 km².

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet juli 1981, går derfra i rett linje gjennom punktene 2, 3 og 4 til pkt. 5, følger Gapperusjåkka til pkt. 6, derfra i rett linje gjennom punktene 7 og 8 til pkt 9, følger vassdraget til pkt. 10, følger kommunegrensen mellom Nordreisa og Kåfjord kommuner til pkt. 11, går derfra i rett linje til pkt. 12 og følger derfra bekken fra vannet og senere Juvusjåkka ned til utganspunktet.

Pkt. 1: Samløpet av Juvusjåkka og bekken ned fra Jav'reovaivit.

Pkt. 2: Høyde 146.

Pkt. 3: Punkt i Pihkahistamaelva (der kote 200 krysser elva).

Pkt. 4: Høyde 265.

Pkt. 5: Kryssningspunkt mellom Gapperusjåkka og 132 KV- linje - Kåfjorddalen - Nordreisa.

Pkt. 6: Utløpssted for bekk fra Pihkahistmafjellet i Gapperudsjåkka.

Pkt. 7: Høyde 759.

Pkt. 8: Høyde 879.

Pkt. 9: Utløpet av nederste Vuoddu-vassdraget og kommunegrensen mellom Nordreisa og Kåfjord kommuner.

Pkt. 10: Kryssningspunkt mellom Vuoddu-vassdraget og kommunegrensen mellom Nordreisa og Kåfjord kommuner.

Pkt. 11: Høyde 1079.

Pkt. 12: Bekkeutløp fra vann (853 m.o.h.).

Fredningsbestemmelsene og kart over reservatet i målestokk 1:50.000, der grensene er nedtegnet, oppbevares i Nordreisa kommune, hos fylkesmannen i Troms, ved Troms skogforvaltning og i Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et fjellområde med en enestående flora av plantegeografisk interessante arter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Unntatt fra dette punkt er:

-Sanking av bær og sopp.
-Reindrift i samsvar med skjøtselplan. Inntil skjøtselplan foreligger, skal reindriften kunne foregå som før.

Nye plantearter må ikke innføres.

Med unntak for reindriftsutøverne er det ikke tillatt å gjøre opp ild i den delen av reservatet som ligger øst for sperregjerdet og en linje rett nordover fra enden av sperregjerdet til Juvusjåkka, jfr. kart. I den øvrige delen av reservatet er bålbrenning etter gjeldende regler tillatt.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, gruvedrift, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Bestemmelsene i punkt 2 er ikke til hinder for vedlikehold av eksisterende sperregjerde i reservatet.

3.Motorisert ferdsel er forbudt, unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøymed. Unntatt er også visse former for motorisert ferdsel i forsvarsøymed, når dette er nødvendig i forbindelse med operative eller beredskapsmessige hensyn, når forvaltningsmyndigheten er varslet på forhånd.

Motorisert ferdsel i forbindelse med utøvelse av reindrift og utbedring av gjerder er tillatt. For tyngre transport på sommerføre skal løypen godkjennes av forvaltningsmyndigheten.

4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtsel skal skje etter plan utarbeidet i samråd med reineierne og reindriftsmyndighetene og godkjent av Miljøverndepartementet.
5.Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig betydning eller i spesille tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverdepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av ferdninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelser, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.