Forskrift om fredning for Opsahl naturreservat, Ringebu kommune, Oppland.

DatoFOR-1981-09-04-4755
PublisertII 1981 685
Ikrafttredelse04.09.1981
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Ringebu

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. sept. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 13 juni 2002 nr. 608, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et skogområde ved Opsahl nordre i Ringebu kommune, Oppland fylke, ved kgl.res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat med navnet Opsahl naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 13. juni 2002.

Det fredede areal omfatter ca 9 dekar.

0Endret ved forskrift 13 juni 2002 nr. 608.

II.

Reservatet berører deler av gnr./bnr. 140/2 i Ringebu kommune.

Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mai 1981. Kart oppbevares i Ringebu kommune, hos fylkesmannen i Oppland, hos Oppland fylkeslandbrukskontor, skogbruksetaten og i Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes endelig i marka og grensepunktene skal koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en spesiell forekomst av tørrengvegetasjon med hassel, som er av stor plantegeografisk interesse.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre sjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tilatelse til regulert husdyrbeiting i området dersom dette ikke medfører skade i reservatet.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V.

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 13 juni 2002 nr. 608, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
1Miljødirektoratet legger inntil videre forvaltningen av fredningsforskriften til Fylkesmannen i Oppland.

VI.

Den myndighet Kongen har etter § 10 og skjøtsel etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.