Forskrift om fredning for Svenstad naturreservat, Ringebu kommune, Oppland.

DatoFOR-1981-09-04-4756
PublisertII 1981 684
Ikrafttredelse04.09.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Ringebu

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. sept. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et skogområde ved Svenstad i Ringebu kommune, Oppland fylke, ved kgl.res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat med navnet Svenstad naturreservat.

Det fredede areal omfatter ca. 13,5 dekar.

II.

Reservatet berører deler av gnr./bnr. 13/1 i Ringebu kommune.

Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mai 1981. Kart oppbevares i Ringebu kommune, hos fylkesmannen i Oppland, hos Oppland fylkeslandbrukskontor, skogbruksetaten og Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes endelig i marka og grensepunktene skal koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en subalpin utforming av alm-lindeskog på grensen av sitt utbredelsesområde.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V.

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI.

Den myndighet Kongen har etter § 10 og skjøtsel etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.