Forskrift om fredning for Tøso naturreservat, Vang kommune, Oppland.

DatoFOR-1981-09-04-4758
PublisertII 1981 s 680
Ikrafttredelse04.09.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forVang kommune, Oppland
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Tøso naturreservat, Vang

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. sept. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et skogområde ved Tosø i Vang kommune, Oppland fylke, ved kgl. res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat med navnet Tøso naturreservat.

Det fredede areal omfatter ca. 50 dekar.

II.

Reservatet berører deler av gnr./bnr. 13/3, 13/4 og 19/1 i Vang kommune.

Grensene for reservatet framgår av flyfoto i målestokk ca. 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mai 1981. Kart oppbevares i Vang kommune, hos fylkesmannen i Oppland, hos Oppland fylkeslandbrukskontor, skogbruksetaten og i Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes endelig i marka. Grensepunktene skal koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en alm-lindeskog av stor plantegeografisk og floristisk interesse.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, uttak av virke til brensel i medhold av godkjent skjøtselsplan og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøymed.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V.

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI.

Den myndighet Kongen har etter § 10 og skjøtsel etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.