Forskrift om fredning for Tuemyr naturreservat, Asker og Bærum kommuner, Akershus.

DatoFOR-1981-09-04-4773
PublisertII 1981 s 646
Ikrafttredelse04.09.1981
Sist endretFOR-1997-06-30-824
Endrer
Gjelder forAsker og Bærum kommuner, Akershus
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Asker og Bærum

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 4. september 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 30 juni 1997 nr. 824.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8 og §§ 21, 22 og 23, er myrområdet ved Tuemyr vest for Korselva i Asker og Bærum kommuner, Akershus fylke, ved kgl.res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 er forskriftene for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 30. juni 1997.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 824.

II

Reservatet berører gnr./bnr. 18/1 i Asker kommune og 78/5 og 80/6 i Bærum kommune.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning juni 1997. Kartet oppbevares i Asker og Bærum kommuner, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, hos Oslo og Akershus fylkesskogkontor, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes endelig i marka, og grensepunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 824.

III

Formålet med fredningen er å bevare ei intakt flatmyr med rik og frodig vegetasjon.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter og plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensingstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogsdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, brannvern-, ambulanse-, sikrings- eller forvaltningsøyemed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom dette ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.