Forskrift om fredning for Høgsmåsan naturreservat, Gjerdrum og Skedsmo kommuner, Akershus.

DatoFOR-1981-09-04-4777
PublisertII 1981 s 639
Ikrafttredelse04.09.1981
Sist endretFOR-2000-12-22-1704
Endrer
Gjelder forGjerdrum og Skedsmo kommuner, Akershus
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Gjerdrum m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. september 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 30 juni 1997 nr. 843, 22 des 2000 nr. 1704.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8 og §§ 21, 22 og 23, er deler av myrområdet Høgsmåsan mellom Ringdalsbekken og Ulvedalen i Gjerdrum og Skedsmo kommuner, Akershus fylke, ved kgl.res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementet sin delegering av 3. november 1988 er forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak den 30. juni 1997 og den 22. desember 2000.

Det fredete areal omfatter ca. 712 dekar.

0Endret ved forskrifter 30 juni 1997 nr. 843, 22 des 2000 nr. 1704.

II

Reservatet berører gnr./bnr. 50/3, 50/4 og 53/6 i Skedsmo kommune samt Gjerdrum statsallmenning i Gjerdrum kommune.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning juni 1997. Kartet oppbevares i Gjerdrum og Skedsmo kommuner, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes endelig i marka, og grensepunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 30 juni 1997 nr. 843. 22 des 2000 nr. 1704.

III

Formålet med fredningen er å bevare et større myrområde dominert av nedbørsmyr innen en region med få gjenværende myrkomplekser.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensingstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som fremgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogsdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til vedlikehold, merking og maskinpreparering av hovedløypa gjennom reservatet.
5.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, brannvern- ambulanse-, sikrings- eller forvaltningsøyemed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
6.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom dette ikke strider mot formålet med fredningen.
0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1704.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.