Forskrift om fredning av Vestre Fuglemosen naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus.

DatoFOR-1981-09-04-4790
PublisertII 1981 s 615
Ikrafttredelse04.09.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Vestre Fuglemosen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. sept. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, § 21, § 22 og § 23 , er myrområdet Vestre Fuglemosen sør for Vestre Langetjern i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke, ved kgl.res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat.

Det fredete areal omfatter ca. 290 dekar.

II

Reservatet berører gnr./bnr. 137/12, 137/24, 40, 41, 42, 43, og 137/23 i Aurskog-Høland kommune.

Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet mai 1981. Kart oppbevares i Aurskog-Høland kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, hos Oslo og Akershus fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes endelig i marka og grensepunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare ei større, uberørt nedbørsmyr og et plantegeografisk interessant område.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogsdrift tillatt i skogsområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.