Forskrift om fredning av Ishavet naturreservat, Vestby kommune, Akershus og Moss kommune, Østfold.

DatoFOR-1981-09-04-4791
PublisertII 1981 s 614
Ikrafttredelse04.09.1981
Sist endretFOR-1997-06-30-856
Endrer
Gjelder forVestby kommune, Akershus. Moss kommune, Østfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Vestby og Moss

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. sept. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 30 juni 1997 nr. 856.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8 og §§ 21, 22 og 23, er et myrområde ved Ishavet i Vestby og Moss kommuner, Akershus og Østfold fylker, ved kgl.res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegasjon av 3. november 1988 er forskriftene for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 30. juni 1997.

Det fredete areal omfatter ca. 188 dekar.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 856.

II

Reservatet berører gnr./bnr. 130/1, 130/2, 127/1 i Vestby kommune og 3/1967 og 3/2026, 3/2027 i Moss kommune.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1.5000, datert Direktoratet for naturforvaltning juni 1997. Kartet oppbevares i Vestby og Moss kommuner, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, hos Oslo og Akershus fylkesskogkontor, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes endelig i marka, og grensepunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 856.

III

Formålet med fredningen er å bevare ei typisk og uberørt flatmyr i de vestlige deler av Akershus.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til maskinpreparering av skiløyper dersom dette ikke fører til varig skade på myroverflata.

5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.