Forskrift om fredning for Hindrum naturreservat i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1981-09-04-4796
PublisertII 1981 s 607
Ikrafttredelse04.09.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeksvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Leksvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. sept. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, § 21, § 22 og § 23 er et skogområde ved Hindrum i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke, ved kgl.res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat med navnet Hindrum naturreservat. Det fredete areal omfatter ca. 9 dekar.

II

Reservatet berører deler av gnr./bnr. 101/1 i Leksvik kommune. Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet juni 1981. Kart oppbevares i Leksvik kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, hos Nord-Trøndelag fylkeslandbrukskontor, skogbruksetaten og i Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes i marka og grensepunktene skal koordinatfastsettes.

III

Formålet med fredningen er å bevare en plantegeografisk interessant forekomst av askeskog.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3. Unntatt er også beiting når dette skjer i samsvar med godkjent skjøtselsplan.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendig for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Rydding av vegetasjon langs eksisterende traktorvei gjennom reservatet.
-Rydding av vegetasjon i kantsonen der reservatet grenser mot dyrket mark eller bebyggelse.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed. Unntatt er også kjøring på eksisterende traktorvei gjennom området i tilknytning til jordbruksdriften.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.