Forskrift om fredning for Sjettenberglia naturreservat, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1981-09-04-4797
PublisertII 1981 s 605
Ikrafttredelse04.09.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeksvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Leksvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. sept. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et skogområde vest for Bjørnsjøen i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke, ved kgl.res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat med navnet Sjettenberglia naturreservat.

Det fredete areal omfatter ca. 515 dekar.

II

Reservatet berører deler av Leksvik bygdealmenning i Leksvik kommune.

Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet juni 1981. Kart oppbevares i Leksvik kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, hos Nord-Trøndelag fylkeslandbrukskontor, skogsbruksetaten og i Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes i marka og grensepunktene skal koordinatfastsettes.

III

Formålet med fredningen er å bevare ei stor og urørt almeli i Trøndelags kystregion.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er beiting med sau og storfe og sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan i samråd med almenningsstyret utvise ved til setrene av treslaget gran.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.