Forskrift om fredning for Byhalla naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1981-09-04-4803
PublisertII 1981 s 595
Ikrafttredelse04.09.1981
Sist endretFOR-2017-02-23-252
Endrer
Gjelder forSteinkjer kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, FOR-2015-10-09-1178, FOR-2015-10-20-1905
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Steinkjer

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. september 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 sjette ledd, delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 og delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905.
Endringer: Endret ved forskrift 23 feb 2017 nr. 252.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et skogområde beliggende nordøst for Steinkjer sentrum i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke, ved kgl.res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat med navnet Byhalla naturreservat.

Det fredete areal omfatter ca. 379 dekar.

0Endret ved forskrift 23 feb 2017 nr. 252.

II

Reservatet berører deler av gnr./bnr. 194/1, 194/7, 195/3 og 195/4 i Steinkjer kommune.

Grensene for reservatet fremgår av kart i målestokk 1:10 000, datert Miljødirektoratet februar 2017. Kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

Grensene skal avmerkes i marka og grensepunktene skal koordinatfastsettes.

0Endret ved forskrift 23 feb 2017 nr. 252.

III

Formålet med fredningen er å bevare en av de største almelier i Trøndelags lavlandsregion med en særpreget vegetasjon og flora.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er beiting, sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Fredningen skal ikke være til hinder for:

-Drift og vedlikehold av eksisterende kraftledning som krysser reservatet.
-Drift og vedlikehold av eksisterende vannanlegg i reservatet.
-Drift og vedlikehold av eksisterende driftsveier i reservatet.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Rydding av vegetasjon i gate for eksisterende kraftledning.
-Rydding av vegetasjon der reservatet grenser mot innmark eller bebyggelse.
-Uttak av bartrevirke i medhold av godkjent skjøtselsplan.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.

Unntatt er også nødvendig motorisert ferdsel på eksisterende driftsveier i reservatet i forbindelse med jord/skogbruksdrift i omkringliggende område.

5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.