Forskrifter om regulering av ferdselen i Kilen friluftsområde, Larvik og Hedrum kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1981-09-15-4749
PublisertII 1981 s 705
Ikrafttredelse19.11.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Hedrum kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1957-06-28-16
Kunngjort
KorttittelForskrift om ferdsel i Kilen friluftsområde

Fastsatt av fylkesmannen i Vestfold 15. sept. 1981 i medhold av friluftsloven av 28. juni 1957. 

§ 1.Enhver som ferdes i Kilen friluftsområde ved Farris plikter å følge atferdsreglene. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre anmeldelse eller bortvisning i samsvar med gjeldende rettsregler for det enkelte tilfellet.
§ 2.Enhver som ferdes i Kilen friluftsområde skal opptre hensynsfullt og varsomt, for ikke å volde skade for grunneieren og de øvrige brukere. Det skal vises særlig aktsomhet overfor plante- og dyrelivet.
§ 3.Papir og annet avfall skal den besøkende fjerne på skikkelig vis. Det er ikke tillatt å kaste avfall av noen som helst art i vannet.

Besøkende plikter å etterlate området i god stand og orden.

§ 4.Det er forbudt å sette opp telt og campingvogner i området.
§ 5.Det er forbudt å gjøre opp åpen ild i området.
§ 6.Hunder skal holdes i bånd.
§ 7.Fortøyning av båter er bare tillatt i Farris båtforenings merkede båtfester. Vinteropplag av båter er bare tillatt på anviste plasser.
§ 8.Parkering av biler er bare tillatt på anviste områder.
§ 9.Riding må bare skje på de veier og stier som blir merket for dette.