Forskrift om fredning for Svennesvollene naturreservat, Gjøvik kommune, Oppland.

DatoFOR-1981-10-02-4734
PublisertII 1981 s 762
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Gjøvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. okt. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er en del av Svennesvollene ved Biri i Gjøvik kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen «Svennesvollene naturreservat».

II.

Fredningen berører gnr/bnr 131/8, 179/2 og 179/2 F.

Reservatet omfatter et areal på ca. 600 da.

Reservatets beliggenhet og avgrensning framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1981. I sørvest går reservatgrensen 30 m fra riksvei 4, regnet fra veibanens senterlinje, og i sørøst følges eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 179/1 og 179/2. Kartet og bestemmelsene for reservatet oppbevares i Gjøvik kommune, hos fylkesmannen i Oppland og i Miljøverndepartementet.

III.

Formålet med fredningen er

-å bevare en optimal utviklet bestand av gråor-heggeskog
-å bevare et strand- og gruntvannsområde av stor betydning for fuglelivet under vår- og høsttrekket.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke forestas inngrep som kan endre eller påvirke de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller lignende innretninger, framføring av ledninger i luft, på eller i grunnen, uttak eller utfylling av masse, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, forurensning og henleggelse av avfall.
2.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av lovlig ferdsel.

Nye plantearter må ikke innføres.

3.Alle pattedyr- og fuglearter, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Nye dyrearter må ikke innføres.

4.Fiske er tillatt med unntak av skyting av gjedde. Garnfiske er forbudt f.o.m. 15. april t.o.m. 1. juni og f.o.m. 15. august t.o.m. 1. november.
5.Motorisert ferdsel er forbudt.

All ferdsel til vanns er forbudt f.o.m. 15. april t.o.m. 1. juni og f.o.m. 15. august t.o.m. 1. november.

Unntatt fra disse punkter er ferdsel i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- og skjøtselsøymed, samt i forbindelse med fløting.

V.

Den skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VI.

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

VIII.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fstsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

IX.

Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves departementets vedtak av 8. mars 1979 om midlertidig fredning av Svennesvollene.