Forskrift om fredning for Skydskjær naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1981-10-02-4735
PublisertII 1981 s 760
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. okt. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er øya Skydskjær med omkringliggnede skjær og sjøarealer i avstand av ca. 50 m fra land fredet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen «Skydskjær naturresevat».

II.

Fredningen berører kun umatrikulert statsgrunn.

Reservatet dekker et areal på ca. 10 dekar.

Reservatets beliggenhet og nøyaktige avgrensning framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet august 1981. Kartet og bestemmelsene for reservatet oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder og i Miljøverndepartementet.

Reservatet merkes med skilt.

III.

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

IV.

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av lovlig ferdsel eller tiltak i medhold av pkt. VIII.
2.Nye plantearter må ikke innføres.

V.

1.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir, egg og unger, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
2.All jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. september, jfr. dog pkt. VIII, 5.
3.Hunder må ikke slippes ut i reservatet i jaktforbudstiden, jfr. pkt. 2 ovenfor.
4.Nye dyrearter må ikke innføres.

VI.

1.Det må ikke foretas inngrep som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller lignende innretninger, framføring av ledninger i luft, på eller i grunnen, uttak eller utfylling av masse, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, forurensning og henleggelse av avfall.
2.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

VII.

I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er ilandstigning og all ferdsel i reservatet forbudt. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyreliv minst mulig skades og forstyrres.

VIII.

Bestemmelsene i pkt. IV-VII er ikke til hinder for:

1.ferdsel i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- og skjøtselsøymed,
2.beiting i samsvar med tidligere bruksmåte og nødvendig ferdsel i denne forbindelse,
3.utøvelse av fiske for manntallsførte yrkesfiskere med fiskeriregistrerte båter,
4.drift, tilsyn og vedlikehold av fyrvesenets anlegg og nødvendig ferdsel i denne forbindelse,
5.at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-reguleringen av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området,
-ferdsel i forbindelse med ovennevnte reguleringstiltak og i spesielle tilfelle.

IX.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

X.

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

XI.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

XII.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XIII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.