Forskrift om fredning for Bjørnen naturreservat, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1981-10-02-4737
PublisertII 1981 s 755
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Mandal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. okt. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er øya Bjørnen med omkringliggende skjær og sjøarealer i en avstand av ca. 50 m fra land fredet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen «Bjørnen naturreservat».

II.

Fredningen berører gnr/bnr 82/1, 4, 82/3, 82/6, 82/7, 82/8, 9, 20, 23, 140, 82/10, 82/18, 82/22, 82/28, 82/29, 82/32, 82/34, 82/36, 82/47, 82/55.

Reservatet dekker at areal på ca. 60 dekar.

Reservatets beliggenhet og nøyaktige avgrensning framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepatementet august 1981. Kartet og bestemmelsene for reservatet oppbevares i Mandal kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder og i Miljøverndepartementet.

Reservatet merkes med skilt.

III.

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

IV.

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av lovlig ferdsel eller tiltak i medhold av pkt VIII.
2.Nye plantearter må ikke innføres.

V.

1.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir, egg og unger, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
2.All jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. september, jfr. dog pkt. VIII, 4.
3.Hunder må ikke slippes ut i reservatet i jaktforbudstiden, jfr. pkt. 2 ovenfor.
4.Nye dyrearter må ikke innføres.

VI.

1.Det må ikke foretas inngrep som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller lignende innretninger, framføring av ledninger i luft, på eller i grunnen, uttak eller utfylling av masse, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, forurensning og henleggelse av avfall.
2.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

VII.

I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er ilandstigning og all ferdsel i reservatet forbudt. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet minst mulig skades og forstyrres.

VIII.

Bestemmelsene i pkt. IV-VII er ikke til hinder for:

1.ferdsel i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- og skjøtselsøymed,
2.beiting i samsvar med tidligere og nødvendig ferdsel i denne forbindelse,
3.utøvelse av fiske for manntallsførte yrkesfiskere med fiskeriregistrerte båter,
4.at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området,
-ferdsel i forbindelse med ovennevnte reguleringstiltak og i spesielle tilfelle.

IX.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

X.

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

XI.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

XII.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XIII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.