Forskrift om fredning for Sakrisodden plantefredningsområde, Røros kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1981-10-02-4738
PublisertII 1981 s 752
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Røros

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. okt. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, §§ 9 og 13, jfr. §§ 10, 21, 22 og 23, er et strandområde ved Sakrisvoll i Røros kommune, Sør-Trønderlag fylke, fredet ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under navnet Sakrisodden plantefredningsområde.

Fredningsområdet omfatter ca. 3,5 dekar.

II.

Fredningen berører en del av gnr/bnr 70/1.

Plantefredningsområdet har følgende grenser:

Grensene tar sitt utgangspunkt i Pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, går derfra i rett linje til pkt. 2, videre i rett linje til pkt. 3 og i rett linje til pkt. 4, følger derfra strandkanten ved normal vannstand (brinken) tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Grensemerke mellom gnr/bnr 70/1 og 70/2 i strandkanten ved Aursunden (grensestein)

Pkt. 2: Telefonstolpe hvor kabel fra Aursunden kommer på land, ca. 26 m fra pkt. 1

Pkt. 3: En stor furu 15 m fra strandkanten der stien fra Sakrisvollen bøyer av til Sakrisodden

Pkt. 4: Punkt i strandkanten på vestsiden av Sakrisodden, 25 m fra sørligste spiss på odden.

Grensene er inntegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet august 1981. Kartet oppbevares i Røros kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

Formålet med fredningen er å verne sibirstjernens, Aster sibiricus, eneste sikre naturlige voksested i Vest-Europa.

IV.

For plantefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av pkt. IV, 3 og pkt. VI. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra fredningsområdet, herunder døde busker og trær.

Enhver som ferdes i området plikter å opptre med særlig aktsomhet for å unngå skade på eksemplarer av sibirstjerne.

Bær- og soppsanking er tillatt.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold på stedet, herunder nydyrking, oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler, nyutføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, bruk av kjemiske bekjempningsmidler og henleggelse av avfall.
3.Bestemmelsene i pkt. 1 og 2 ovenfor er ikke til hinder for
-grunneiers bruk av eksisterende båtrett og beiterett,
-gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøymed.
4.Departementet kan foreta oppmerking og fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området dersom dette blir nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V.

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VI.

Skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal kunne settes i verk av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene for området tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

VIII.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 og å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

IX.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Samtidig oppheves kgl.res. av 8. desember 1922 om fredning av sibirstjerne Aster sibiricus og en løvetannvariant Taraxacum crocodes på eiendommene Sakrisvoll og Tamnes i Røros kommune.