Forskrift om fredning for Mølen fuglefredningsområde, Brunlanes kommune, Vestfold.

DatoFOR-1981-10-02-4739
PublisertII 1981 s 749
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrunlanes kommune, Vestfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Brunlanes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. okt. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø innenfor et sjø- og øyområde i Mølen, Brunlanes kommune, fredet ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen «Mølen fuglefredningsområde».

II.

Fredningen berører følgende gnr./bnr.:

83/1; 83/3 m.fl.;83/36; 86/1; 88/1; 86/12; 88/2; 88/1, 2, 10, 14; 88/4; 88/6; 88/7; 88/10, 17; 88/19, 22; 88/32, 36; 88/37, 39; 88/40;89/1; 90/1; 90/8; 91/1; 91/6 m.fl.; 91/9; 91/24, 26; 91/40; 91/147.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 6.280 dekar, hvorav ca. 6.120 dekar er vannareal.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1:20.000, datert Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Vestfold og i Brunelanes kommune.

Under henvisning til de angitte fastpunkter på ovennevnte kart (og i parenes nedenfor) går grensen for verneområdet fra et punkt på Rogns nordende (1) (gnr. 86 bnr. 12) langs strandlinjen på vestsiden til sørspissen (2), og herfra langs ledningsstrekket over til Omlidrogn (3). Herfra følges strandlinjen ved øvre flomål sørover til Fetangen og Tangen, videre fram til sørenden av Båtberget hvor grensen går tvers over tangen ved en liten markert vik (4). Videre følges strandlinjen rundt Værvågen og Mølen til Saltstein, hvor de ytterste oddene inkluderes i verneområdet. Videre går grensen i strandlinjen rundt Nevlungstranda fram til Sauesundet på Oddane (5) og til Sauesundshaken (6). Herfra går grensen ca. 3 kilometer i nordvestlig retning til et punkt (7) 600 meter sørvest av Fugleøya og herfra i rett linje mot nord til odden sørøst for Slåvika på Store Arøya (8). Herfra følges strandlinjen østover til et punkt rett sørvest for Hviteberget på Stokkøya (9), over til Hvitebergets sørspiss (10) og videre ca. 140 meter langs stranda nord-nordøstover (11), videre rett vestover nordenom Låven til Lamøya (12) og herfra langs stranda til øyas sørspiss (13). Herfra går grensen i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Grensene for fuglefredningsområdet, herunder fastpunktene 1-13, skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Fuglefredningen omfatter ikke Fugløyrogn naturreservat, som ligger innenfor de beskrevne grenser.

III.

Formålet med fredningen er å verne om et rikt og interessant fugleliv og bevare et viktig trekk- og overvintringsområde for vannfugl, spesielt av hensyn til overvintrende dykkender.

IV.

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon som er av betydning som næring eller livsmiljø for fugl, er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tilak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i det fredete området.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, herunder ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, fjerning av vegetasjon, uttak eller oppfylling av masse og henleggelse av avfall.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøymed
2.bruk av eksisterende fiskerett, strandrett og båtrett i samme utstrekning som tidligere, dog slik at det utvises spesiell aktsomhet over rastende og beitende fugl.

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
-nødvendige tiltak i forbindelse med tilliggende jordbruksarealer så som etablering av avløp for drenering av områder med naturlig fall til det fredete området, gjerding for husdyr o.l.

VII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vestfold.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fstsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.