Forskrift om fredning for Indre Viksfjord naturreservat, Tjølling kommune, Vestfold.

DatoFOR-1981-10-02-4740
PublisertII 1981 746
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjølling kommune, Vestfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tjølling

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. okt. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21,22 og 23, er et våtmarksområde i de indre deler av Viksfjord i Tjølling kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen «Indre Viksfjord naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

39/1; 41/1; 43/1; 43/2, 8,9; 86/1; 86/2; 87/4, 6, 7; 87/11; 107/3; 108/6, 8,12; 109/2; 109/3; 110/1; 110/3.

Reservatet dekker et areal på ca. 810 dekar, hvorav ca. 758 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet august 1980. Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Vestfold og i Tjølling kommune.

Under henvisning til de angitte fastpunkter på ovennevnte kart (og i parentes nedenfor) går reservatgrensen fra et utgangspunkt i det tidligere Klåstadkilen naturreservats vestlige hjørne (1), langs dette tidligere reservats grenser mot nordøst, øst og sør-øst gjennom punktene 2, 3 og 4. Herfra går grensen ca. 80 meter i nordøstlig retning til punkt 5, herfra i rett linje ca. 75 meter til åpen grøft øst for bunnen av markert bukt (6), herfra i sørvestlig retning ca. 225 meter parallelt med høyspentledning, fram til vestkant av berg i dagen (7) og videre i samme retning ca. 160 meter (8). Herfra følger grensen øvre normale flomål (til punkt 9), og videre i rett linje mot øst ca. 75 meter til bunnen av markert bukt (10), videre i nær sørlig retning ca. 40 meter (11), videre i østlig retning ca. 195 meter (12) og videre ca. 60 meter i sørøstlig retning til grensen mellom gnr. 86 bnr. 2 og gnr. 87 bnr. 4, 6 og 7 (13). Herfra følges grensen mot dyrka mark mot sør og sørøst ca. 100 meter (14) og videre i rett linje mot sørøst ca. 140 meter til knekkpunkt i grensen mellom gnr. 87 bnr. 4, 6 og 7 og gnr. 87 bnr. 11 (15). Herfra går grensen i østlig retning til neste knekkpunkt i samme grense og videre i sørøstlig retning til sørøstligste punkt i fast fjell på «Trassholmen» (16), videre ca. 20 meter nordøstover langs foten av fjell (17) og derfra i sørøstlig retning tvers over bekkeos til nordspiss av fjell i dagen (18). Herfra følges grensen mot dyrka mark i sørvestlig retning ca. 160 meter til foten av fjell (19), videre langs foten av fjell ca. 330 meter i sørlig retning (20), derfra i østlig retning til vestende av voll for dreneringsanlegg (21). Herfra følger grensen vollen til det nye utløpet av Skisakerbekken og videre mot sør og sørvest langs strandkanten i øvre, normale flomål ca. 100 meter til eiendomsgrensen mellom gnr. 109 bnr. 2 og gnr. 110 bnr. 3 (punkt 22). Herfra følges nevnte eiendomsgrense mot sørøst ca. 60 meter til et punkt (23) som ligger ca. 30 meter nedenfor vegen til Ula. Herfra går grensen ca. 270 meter i rett linje mot sørvest til et punkt i eiendomsgrensen mellom gnr. 110 bnr. 3 og gnr. 110 bnr. 1, ca. 40 meter fra sjøen (24). Herfra går grensen i rett linje ca. 90 meter i vestlig retning til et lite nes (25), og videre i rett linje over sjøen til Vikerøya på Tjøllingholmens nes i sørøst (26), og videre nordover langs Tjøllingholmens strand ved øvre normale flomål til sørenden av voll for inndemmingsanlegg (27). Herfra følger grensen vollen til nordenden (28) og videre nordover og vestover langs stranda på Vikerøya i øvre normale flomål til markert odde (29), videre i rett linje ca. 525 meter over sjøen til brygge (30) utfor Varild (gnr. 43 bnr. 2, 8, 9) og videre nordover ca. 170 meter (31), langs standa i øvre normale flomål tilbake til utgangspunktet.

Grensen for reservatet, herunder fastpunktene 1-31 skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og lignende innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering, uttak eller oppfylling av masse, ny utførsel av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.drift og vedlikehold av anlegg i forbindelse med tilliggende landbruk, herunder gjerder, avløp som drenerer områder med naturlig fall til reservatet, voller, kanaler, pumpeanlegg, o.l.
3.bruk av eksisterende fiskerett og båtrett i samme utstrekning som tidligere
4.bruk og vedlikehold av beiter, herunder gjødsling og manuell fjerning av kratt og ugras
5.drift og vedlikehold av eksisterende høyspent kraftlinje

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til :

1.regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
2.tiltak for drenering av tilliggende jordbruksarealer.

VII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vestfold.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Kgl.res. av 26. mai 1972 om opprettelse av Klåstadkilen naturreservat, Tjølling kommune, oppheves.

XII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.