Forskrift om fredning for Refsholttjønna naturreservat, Tjølling kommune, Vestfold.

DatoFOR-1981-10-02-4741
PublisertII 1981 s 743
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjølling kommune, Vestfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tjølling

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. oktober 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Refsholttjønna i Tjølling kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen «Refsholttjønna naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

110/1; 110/3; 111/1; 111/2; 111/6, 13.

Reservatet dekker et areal på ca. 106 dekar, hvorav ca. 54 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet august 1980. Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Vestfold og i Tjølling kommune.

Under henvisning til de angitte fastpunktene på ovennevnte kart (og i parentes nedenfor) går reservatgrensen fra et punkt hvor vegen mellom Refsholt og Refsholtsanden krysser den søndre innfallsbekken til tjernet (1) og videre i nordnordøstlig retning til grensen mellom gnr. 111 bnr. 2, 5 og gnr. 111 bnr. 1 (2). Fra dette punkt går grensen i en litt mer østlig retning i ca. 115 meter (3), videre i nordnordvestlig retning ca. 300 meter til grensen mellom gnr. 111 bnr. 1 og gnr. 111 bnr. 2, 5, (4), herfra ca. 100 meter i østnordøstlig retning til en sti som går langs tjernets østside (5), videre følges nevnte sti til grensen mellom gnr. 111 bnr. 2, 5 og gnr. 110 bnr. 3 (6) og herfra langs stien og i dennes forlengelse ca. 200 meter (7). Fra dette punkt går grensen ca. 175 meter i sørøstlig retning til knekkpunkt i grensen mellom gnr. 110 bnr. 3 og gnr. 110 bnr. 1 (8). Herfra går grensen i sør-sørvestlig retning i ca. 190 meter til grensen mellom gnr. 111 bnr. 1 og gnr. 111 bnr. 6, 13 (9), videre i vest-sørvestlig retning ca. 150 meter til vegen mellom Refsholt og Refsholtsanden (10), og så langs nordsiden av denne i vestlig retning til utgangspunktet.

Grensene for reservatet, herunder fastpunktene 1-10 skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og lignende innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering, uttak eller oppfylling av masse, ny utførsel av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.drift og vedlikehold av anlegg i forbindelse med tilliggende landbruk, herunder gjerder, avløp som drenerer områder med naturlig fall til reservatet, jordvanningsanlegg, o.l., jfr. dog punkt VI, 2
3.bruk av eksisterende fiskerett og båtrett i samme utstrekning som tidligere
4.drift og vedlikehold av eksisterende høyspent kraftlinje
5.bruk av vannet som vannkilde for jordvanning, jfr. dog punkt VI, 2.

VI.

1.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
-tiltak for drenering av tilliggende jordbruksarealer.
2.Ingen tiltak må medføre varige endringer i nivået for eksisterende middelvannstand.

VII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vestfold.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.