Forskrift om fredning for Robergvannet naturreservat, Stokke kommune, Vestfold.

DatoFOR-1981-10-02-4743
PublisertII 1981 s 737
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Stokke

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. oktober 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Robergsvannet i Stokke kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen «Robergsvannet naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

6/1, 10/1, 11/2, 12/1 m.fl.

Reservatet dekker et areal på ca 77 dekar, hvorav ca. 38 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet august 1980. Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Vestfold og i Stokke kommune.

Under henvisning til nærmere angitte referansepunkter (i parentes) på ovennevnte kart går reservatgrensen fra et utgangspunkt (1) ved utløpet av Robergsvannet i markslagsgrensen mot åpen grasmark ca. 70 meter i vest-sørvestlig retning i nevnte markslagsgrense (til punkt 2). Herfra går grensen i nordlig retning om lag 350 meter i nevnte markslagsgrense til grensen mot gnr. 11 bnr. 2 og gnr. 12 bnr. 1 m.fl. (3). Herfra går grensen i østlig retning ca. 50 meter langs nevnte eiendomsgrense fram til bru over ei grøft (4). Fra dette punkt går grensen videre i nordøstlig retning langs opparbeidet gangveg til dennes slutt (5), og videre i rett østlig retning til markslagsgrense mellom åpen grasmark og skogsmark (6). Herfra går grensen i nevnte markslagsgrense først ca. 175 meter i sør-sørøstlig retning (7), dernest ca. 225 meter i sør-sørvestlig retning (8) for så å gå ca. 40 meter tilbake til utgangspunktet.

Grensene for reservatet skal avmerkes i marka i samsvar med de angitte referansepunkter etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V - VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitt forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og liknende innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.drift og vedlikehold av anlegg i forbindelse med tilliggende landbruk, herunder gjerder, avløp som drenerer områder med naturlig fall til reservatet, o.l., jfr. dog punkt VI, 2
3.bruk av vannet som vannkilde for jordvanning, jfr. dog punkt VI, 2.

VI.

1.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
-tiltak for drenering av tilliggende jordbruksarealer.
2.Ingen tiltak må medføre varige endringer i nivået for eksisterende middelvannstand.

VII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vestfold.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.