Forskrift om fredning for Akersvannet naturreservat, Stokke og Sem kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1981-10-02-4744
PublisertII 1981 s 733
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Stokke og Sem

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. oktober 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Akersvannet i Stokke og Sem kommuner fredet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen «Akersvannet naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

Stokke kommune: 4/1, 4/2, 5/2, 17, 5/9, 6/1 m.fl., 11/2, 12/2, 13/1, 15/2, 15/5, 16/1, 17/2, 18/1, 19/2, 10, 19/3, 19/12, 77/3, 78/1, 79/1, 79/2, 3, 80/1, 82/1, 83/1, 84/1, 84/2, 85/4.

Sem kommune: 46/1 og 46/3.

Reservatet dekker et areal på ca. 2.320 dekar, hvorav ca. 2.135 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet august 1980. Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Vestfold og i Stokke og Sem kommuner.

Under henvisning til nærmere angitte referansepunkter (i parentes) på ovennevnte kart går grensen for reservatet fra et utgangspunkt i ei grøft (som går over Akersmyra i grensen mellom Stokke og Sem kommuner) (1) ca. 130 meter sør for grøftdele, i vestlig retning ca. 65 meter til (2), deretter ca. 250 meter i sør-sørvestlig retning (3) og videre ca. 500 meter i noe mer vestlig retning fram til grensen mellom gnr. 84 bnr. 1 og gnr. 83 bnr. 1 (4), herfra ca. 125 meter i omtrent samme retning til grensen mellom gnr. 83 bnr. 1 og gnr. 82 bnr. 1 (5) og videre ca. 130 meter i sørlig retning (6) og herfra ca. 220 meter i sør-sør-østlig retning fram til grensen mellom gnr. 80 bnr. 1 og gnr. 77 bnr. 3 (7). Videre ca. 180 meter i sør-sør-østlig retning og ca. 100 meter i noe mer østlig retning til grensen mellom gnr. 77 bnr. 3 og gnr. 79 bnr. 2, 3 (8), herfra i markslaggrensen mot dyrka mark fra til grensen mellom gnr. 79 bnr. 1 og gnr. 78 bnr. 1 (9) og herfra i sørlig retning ca. 50 meter til Haslestadbekken (10). Herfra går grensen ca. 20 meter oppover langs bekken (11) for deretter å følge markslaggrensen mellom strandarealer og skog langs vannets sørvestelige side fram til et punkt ca. 50 meter nordvest for Stokke vannverks pumpestasjon (12). Herfra ca 200 meter i øst-sørøstlig retning og videre ca. 100 meter i østlig retning fram til åpen grøft (13). Fra dette punkt går grensen 30 meter nordvestover langs kanalen før den bryter av mot nord-nordøst og går ca. 470 meter i nordlig retning til grensen mellom gnr. 15 bnr. 5 og gnr. 15 bnr. 1 (14), og videre ca. 180 meter i nordøstlig retning (15). Herfra går grensen ca. 170 meter i sør-østlig retning (16), deretter ca. 110 meter i østlig retning (17) og videre 100 meter i nordlig retning (18). Fra dette punkt videre i markslagsgrensen mellom strandområde og dyrka mark eller skog langs vannets østside fram til grensen mellom gnr. 11 (19). Herfra ca. 130 meter i nord-nordøstlig retning og videre ca. 140 meter nesten rett nord til grensen mellom gnr. 5 bnr. 2, 17 og gnr. 5 bnr. 1, 3 (20). Herfra ca. 240 metere i noe mer nordvestlig retning (21), videre ca. 15 meter i vestlig retning (22), deretter ca. 180 meter nesten rett mot nord til grensen mellom gnr. 4 bnr. 1 og gnr. 4 bnr. 2 (23). Herfra ca. 150 meter i nord-nordøstlig retning og videre ca. 170 meter i nord-østlig retning til grense mellom gnr. 4 bnr. 2 og gnr. 4 bnr. 1 (24), og videre i markslagsgrensen mot dyrka mark og mot skog fram til grensen mellom Stokke og Sem kommuner (25). Herfra videre nordover i markslagsgrensen mot skog og fram til prosjektert dreneringskanal på gnr. 46 bnr. 1 og langs denne kanal fram til grensen mellom gnr. 46 bnr. 1 og gnr. 46 bnr. 3 (26). Fra dette punkt ca. 90 meter i sørvestlig retning, videre ca. 75 meter i sørsørvestlig retning, herfra ca. 200 meter i sørlig retning til sørspissen av «Tangen» (27). Herfra går grensen ca. 210 meter i nord-nordvestlig retning (28) og videre ca. 160 meter i nordlig retning (29) og videre ca. 120 meter i nordvestlig retning (30) og deretter de resterende 25 meter mot vest tilbake til utgangspunktet.

Grensene for reservatet skal avmerkes i marka i samsvar med de angitte referansepunkter etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv om naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og liknende innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punktene IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.drift og vedlikehold av anlegg i forbindelse med tilliggende landbruk, herunder gjerder, avløp som drenerer områder med naturlig fall til reservatet, voller, kanaler, pumpeanlegg, jordvanningsanlegg, o.l., jfr. og punkt VI, 2.
3.bruk av eksisterende fiskerett og båtrett i samme utstrekning som tidligere, men bruk av skytevåpen ved gjeddefiske er ikke tillatt
4.bruk og vedlikehold av beiter, herunder gjødsling og manuell fjerning av kratt og ugras
5.bruk av vannet som reserve drikkevannskilde og som vannkilde for jordvanning, jfr. dog punkt VI, 2.

VI.

1.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
-tiltak for drenering av tilliggende jordbruksarealer.
2.Vannstanden i Akersvannet må ikke endres utover de øvre og nedre grenser som er gitt i henhold til gjeldende avtale om vannuttak og regulering mellom grunneiere og rettighetshavere av Akersvannet og Stokke Jordvanning A/L. Endring av avtalen kan bare skje i samråd med naturvernmyndighetene.

VII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vestfold.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.