Forskrift om fredning for Buvika/Rødskjær naturreservat, Borre (Horten) kommune, Vestfold.

DatoFOR-1981-10-02-4746
PublisertII 1981 s 727
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet24.02.2006, Horten.
KorttittelForskrift om naturreservat, Borre

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. oktober 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22, 23, er våtmarksområdet ved den sørvestelige del av Bastøy og øya Rødskjær i Borre kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen «Buvika/Rødskjær naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 16/1-14.

Reservatet dekker et areal på ca. 1.850 dekar, hvorav ca. 1.720 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet august 1980. Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Vestfold og i Borre kommune.

På Bastøy følger reservatgrensen nærmere angitte traseér fra punkt 1 (strandkanten rett vest av Foldin skolehjem) til punkt 8 (veg), herfra langs vestre vegkant til punkt 9 (vegens sørligste punkt) og videre rett mot sør til strandkanten (punkt 10). Herfra går grensen i rett linje mot Østenskjær til punkt 11 (50 meter øst for Østenskjær), og videre i nordlig retning til punkt 12 (500 meter rett vest for punkt 1) og herfra tilbake til punkt 1.

Grensene for reservatet, herunder fastpunktene 1-10 (12), skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og lignende innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.ferdsel og gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.drift og vedlikehold av anlegg i forbindelse med tilliggende landbruk, herunder gjerder, avløp som drenerer områder med naturlig fall til reservatet, o.l.
3.bruk av eksisterende fiskerett og strandrett, herunder tangrett, i samme utstrekning som tidligere
4.bruk og vedlikehold av beiter, herunder gjødsling og manuell fjerning av kratt og ugras
5.anlegg, drift og vedlikehold av skjøtehus for høyspent sjøkabel på Bastøyas sørspiss mellom fastpunktene 9 og 10 etter planer stadfestet (Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen) 12. desember 1978.

VI.

1.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
-tiltak for drenering av tilliggende jordbruksarealer.
2.I tiden f.o.m. 15. juli er ilandstigning på Rødskjær og all ferdsel innenfor en avstand av 50 meter fra skjæret, forbudt av hensyn til hekkende sjøfugl. I resten av året skal ferdselen i denne del av reservatet foregå slik at plante- og dyrelivet skades og forstyrres minst mulig.

VII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vestfold.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

For så vidt angår øya Østenskjær og de områder som omfattes av Buvika/Rødskjær naturreservat, oppheves kgl.res. av 27. september 1938 om fredning av fuglelivet på Bastøy, Østenskjær og Rødskjær, Borre kommune.

XII.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.