Forskrift om fredning for Borrevannet naturreservat, Borre (Horten) kommune, Vestfold.

DatoFOR-1981-10-02-4747
PublisertII 1981 s 724
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endretFOR-2002-01-15-71
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet24.02.2006, Horten
KorttittelForskrift om naturreservat, Borre

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. okt. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 15 jan 2002 nr. 71.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22, § 23, er et våtmarksområde ved Borrevannet i Borre kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen «Borrevannet naturreservat». Med hjemmel i kgl.res av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets vedtak av 8. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning den 15. januar 2002.

0Endret ved forskrift 15 jan 2002 nr. 71.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. : 19/5; 19/39, 40; 20/98; 22/1; 24/1; 25/1, 3; 25/2; 25/7; 26/1, 2; 26/3, 8; 30/1; 32/1, 2, 7; 32/4; 33/1, 2, 3; 34/1, 2; 35/1, 2, 5; 36/4; 40/8; 40/19; 41/1, 3; 41/2; 42/1; 43/1; 44/1, 3, 4; 110/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 2.160 dekar, hvorav ca. 1.925 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet august 1980. Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Vestfold og i Borre kommune.

Reservatgrensen følger i området nord for eiendommene 35/1, 2, 5 (Solberg østre) på vestsiden og 25/1, 3 (Eskebekk) på østsiden i alt overveiende grad strandkanten eller naturlige markgrenser nær denne. Sør for nevnte eiendommer, unntatt Vassbånn, går grensen i varierende avstand (0-80 meter) fra strandkanten. I den søndre del (Vassbånn) går grensen i rette linjer mellom fastpunktene 1-11.

Mellom punktene 1 og 6 følger grensene eksisterende voll. Grensene for reservatet, herunder fastpunktene 1-11, skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

Fra nytt punkt 12 i eksisterende grense følger grensa gammel strandlinje nærmest parallelt med nåværende strandlinje fram til punkt 13, følger herfra i rett linje til punkt 14, følger herfra i rett linje til punkt 15, følger herfra i rett linje til punkt 16, følger herfra i rett linje til punkt 17, følger herfra gammel strandlinje i eller nær foten av bratt skråning fra innmark og hyttetomt til punkt 18.

0Endret ved forskrift 15 jan 2002 nr. 71.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og lignende innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.drift og vedlikehold av anlegg i forbindelse med tilliggende landbruk, herunder gjerder, avløp som drenerer områder med naturlig fall til reservatet, voller, kanaler, pumpeanlegg, jordvanningsanlegg o.l., jfr. dog punkt VI, 2
3.bruk av eksisterende fiskerett og båtrett i nåværende omfang, men bruk av skytevåpen ved gjeddefiske er ikke tillatt
4.bruk og vedlikehold av beiter, herunder gjødsling og manuell fjerning av kratt og ugras
5.gjennomføring av ordinære arrangementer ved Horten Skytterlagsbane i reservatets nordre del.
6.drift og vedlikehold av høyspente kraftlinjer
7.bruk av vannet som reserve drikkevanskilde og som vannkilde for jordvanning, jfr. dog punkt VI, 2
8.bruk av eksisterende demnings- og tappingsrettigheter ved Borrevannets utløp ved Øvre Mølle, jfr. dog punkt VI, 2.

VI

1.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
-tiltak for drenering av tilliggende jordbruksarealer, og oppføring av nye vanningsanlegg
-terrengskyting vinterstid langs vannets østside nord for pumpestasjonen tilhørende Horten-Borre Vannverk.
2.Ingen tiltak må medføre varige endringer i nivået for eksisterende middelvannstand, som er bestemt og kontrollert av kapasiteten til dreneringsanlegget i Vassbånn og bunnterskelen i demningen ved Øvre Mølle.

VII

Sjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vestfold.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.