Forskrift om fredning for Grunnane naturreservat, Svelvik kommune, Vestfold og Hurum kommune, Buskerud.

DatoFOR-1981-10-02-4748
PublisertII 1981 s 721
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endretFOR-1990-08-30-710
Endrer
Gjelder forSvelvik kommune, Vestfold, Hurum kommune, Buskerud
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Svelvik m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. okt. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 30. august 1990 nr. 710.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22, 23, er et våtmarksområde ved Grunnane i Drammensfjorden i Svelvik og Hurum kommuner, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1981 under betegnelsen Grunnane naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988, er grensene for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak 30. august 1990.

II.

Det fredete område berører følgende gnr/bnr:

Svelvik kommune: 6/8, 6/9, 6/10, 7/3, 8/1 m.fl., 9/1,2,10/1, 11/1, 11/3, 12/1 m.fl., 12/4, 12/6, 16/1.

Hurum kommune: bare sjøarealer.

Reservatet dekker et areal på ca. 2937 dekar, hvorav ca. 2900 dekar er vannareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet august 1980. Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Vestfold, i Svelvik kommune og i Direktoratet for naturfrvaltning.

Under henvisning til nærmere angitte referansepunkter (i parantes) på overnevnte kart går grensen for reservatet fra nordspissen på Krokåsen (1) rett mot øst ca. 600 meter (2), herfra rett mot nord til Saltskjær (3), følger vestsiden av øya i strandkanten ca. 100 meter (4) og går i rett linje til punkt på sørsiden av Bokerøya (5) som ligger ca. 50 meter fra vestspissen. Herfra følges strandkanten vestover ca. 400 meter (6) for å bryte av i vestlig retning og gå ca. 400 meter til utstikker (7) og videre i sørvestlig retning til eiendomsgrensen mellom gnr. 11 bnr. 1 og gnr. 12 bnr. 2 (8). Denne følges til grense mot Rv 319 (trasé for planlagt gang-/sykkelsti) (9) som følges sørover til 70 meter nord for eiendomsgrensen mellom gnr. 11 bnr. 1 og gnr. 11 bnr. 3 (9A), videre mot øst langs tomtegrense veivesenets leietomt) til 54 meter fra midt i vei (9B), videre mot sør 79 meter langs samme tomtegrense til eiendomsgrense mellom gnr. 11 bnr. 1 og gnr. 11 bnr. 3, 45 meter fra midt i vei (9C), videre mot vest langs tomtegrense ved Rv 319 (9D), og videre sørover langs Rv 319 til avgrening mot og rundt bygning ved Rv 319 (10-13), videre sørover ca. 150 meter til bekk (14) og videre østenom lite jorde og langs grense mot Rv 319 (trasé for gang-/sykkelsti) ca. 1050 meter til grense mot eiendom 7/3 (15) langs denne til strandkanten (16) som følges til utgangspunktet.

Grensen for reservatet skal avmerkes i marka i samsvar med de angitte referansepunkter, og etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndighetene.

Disse endringene trer i kraft straks.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.drift og vedlikehold av anlegg i forbindelse med tilliggende landbruk, herunder gjerder, avløp som drenerer områder med naturlig fall til reservatet, o.l.
3.bruk av eksisterende rett til tømmerlegg
4.bruk av eksisterende fiskerett, strandrett og båtrett i nåværende omfang

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
2.tiltak for drenering av tilliggende jordbruksarealer
3.etablering av renseanlegg med nødvendige avløpsledninger.

VII.

Sjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vestfold.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.