Forskrift om fredning for Lekum naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold.

DatoFOR-1981-12-11-4725
PublisertII 1981 s 898
Ikrafttredelse11.12.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Eidsberg

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 11. des. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et edellauvskogområde ved Lekum i Eidsberg kommune, Østfold fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 11. desember 1981 under betegnelsen Lekum naturreservat.

II.

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 89/2, 4, 91/1, 90/1, 2 i Eidsberg kommune.

Reservatet omfatter ca. 15 daa.

Reservater har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, går i rett linje til pkt. 2, går mot nord-nordvest ned til evja (bestandskanten), pkt. 3 går i rett linje til pkt. 4, går rett mot øst til pkt. 5, går i rett linje til pkt. 6, følger bekken til pkt. 7, går 30 m i vest-sydvestlig retning til pkt. 8, går i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Terrengpunkt beliggende 10 m nord-nordøst for nord-østre hushjørne av det østligste av 2 hus på nordsiden av veien ved Foss.

Pkt. 2: Terrengpunkt beliggende 15 m nord-nordvest for nordvestre hushjørne på huset vest for det ovenfornevnte.

Pkt. 3: Punkt i kanten av evje (bestandskanten) beliggende nord-nordvest for pkt. 2.

Pkt. 4: Punkt i østkanten av Lekumåas østre løp beliggende rett vest for pkt. 5.

Pkt. 5: Terrengpunkt beliggende 10 m vest for nordvestre hjørne av redskapsskjul ved den gamel mølla ved Lekum foss.

Pkt. 6: Punkt ved bekken der denne har en markant buktning (svinger i punktet krapt mot venstre (ca. syd)).

Pkt. 7: Punkt ved bekken 15 m fra det sted hvor denne går ut i evja (bestandskanten danner evjas avgrensning).

Pkt. 8: Terrengpunkt beliggende 30 m vest-sydvest for pkt. 7.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1981. Kart oppbevares i Eidsberg kommune, hos fylkesmannen i Østfold og i Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en gråor-heggskog, gråor-askeskog og alm-lindeskog av pedagogisk og landskapsestetisk verdi.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Ny plantearter må ikke innføres.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny føring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.bær- og soppsanking
3.vedlikehold av eksisterende kloakkledning
4.Eidsberg El-verks oppføring og vedlikehold av linjetrasé.

VI.

Forvaltningsmyndighet kan gi tillatelse til

1.rydding av skyggegivende trær der reservatet grenser mot Lekum mølle.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplanen fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

VII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Østfold.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel, og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.