Forskrift om vern av Stensdalen naturreservat, Hvaler kommune, Østfold.

DatoFOR-1981-12-11-4727
PublisertII 1981 s 893
Ikrafttredelse11.12.1981
Sist endretFOR-1988-09-26-944
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hvaler

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 11. des. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 26. september 1988 nr. 944.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et edellauvskogområde i Stensdalen ved Pepperhavn i Hvaler kommune, Østfold fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 11. desember 1981 under betegnelsen Stensdalen naturreservat.

II.

Reservatet omfatter deler av gnr/bnr 48/3 i Hvaler kommune.

Reservatet omfatter 14,3 daa.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1988. Kartet oppbevares i Hvaler kommune, hos fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare svartor - strandskog av pedagogisk og landskapsestetisk verdi.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VI.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny føring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.bær- og soppsanking.

VI.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Østfold.

IX.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel, og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.