Forskrift om fredning for Apalviken naturreservat, Onsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1981-12-11-4728
PublisertII 1981 891
Ikrafttredelse11.12.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forOnsøy kommune, Østfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Onsøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 11. des. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et edellauvskogområde sør for Apalviken i Onsøy kommune, Østfold fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 11. desember 1981 under betegnelsen Apalviken naturreservat.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 105/1 m.fl. i Onsøy kommune.

Reservatet omfatter ca. 69 daa.

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, går 150 m i vest-sydvestlig retning til pkt. 2, går kompasskurs 385° helt fram til sjøkanten (pkt. 3), følger sjøkanten helt fram til pkt. 4, går 75 m i østlig retning fram til pkt. 5, går i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Høydepunkt i den vestvendte skråningen ned mot sjøen. Punktet ligger ca. 100 m øst for sydenden av svartorbestanden.

Pkt. 2: Terrengpunkt beliggende 150 m vest-sydvest for pkt. 1.

Pkt. 3: Punkt i sjøkanten der linjen fra pkt. 2 på kompasskurs 385° møter sjøkanten.

Pkt. 4: Punkt i sjøkanten som ligger rett øst for høyeste punkt på Bjørnen.

Pkt. 5: Terrengpunkt beliggende 75 m øst for pkt. 4.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1981. Kart oppbevares i Onsøy kommune, hos fylkesmannen i Østfold og i Miljøverndepartementet.

Grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III

Formålet med fredningen er å bevare en særegen, sterk vindpåvirket svartorsumpskog av landskapsestetisk verdi.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VI.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny føring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.bær- og soppsanking.

VI

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VII

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Østfold.

IX

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel, og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelser trer i kraft straks.