Forskrift om fredning for Rambjøra landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1981-12-11-4731
PublisertII 1981 s 884
Ikrafttredelse11.12.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§13og§14, jfr. § 6 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Bergen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 11. des. 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, §§ 5, 13 og 14, jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23, er Rambbjøraområdet i Bergen kommune lagt ut som landskapsvernområde medsærskilt plante- og dyrelivsfredning ved kgl.res. av 11. desember 1981 under betegnelsen «Rambjøra landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning».

II.

Landskapsvernområdet med plante- og dyrelivsfredning omfatter deler av gnr/bnr 8/2, 8/6, 119, 8/8, 8/108, 8/109, 9/1, 9/3, 9/7, 9/49, 9/154, 10/3, 10/6, 10/8, 10/29, 10/112, 289, 10/122, 10/127, 10/213 og 10/312.

Landskapsvernområdet utgjør et areal ca. 325 dekar.

Områdets beliggenhet og nøyaktige avgrensning framgår av kart i målestokk 1:2.000, datert Miljøverndepartementet september 1981. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Bergen kommune, hos fylkesmannen i Hordaland og i Miljøverndepartementet.

III.

Formålet med vernet er å bevare en sjelden kombinasjon av flere særegne naturtyper, og å bevare sjeldne plant- og dyrearter. Området er verdifullt for undervisning, forskning og rekreasjon.

IV.

For landskapsvernområdet med plante- og dyrelivsfredning gjelder følgende bestemmelser:

1.I området utenom opparbeidete hager, veier og stier er plantelivet, herunder døde busker og trær, fredet mot skade og ødeleggelse.

Bær- og soppsanking er tillatt.

Nye plantearter må ikke innføres utenom opparbeidete tomter.

2.Alle pattedyr- og fuglearter og deres boplass, hi, reir og egg, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er ikke tillatt.

Nye, ville dyrearter må ikke innføres.

3.Inngrep som vesentlig endrer landskapets art eller karakter er forbudt, slik som drenering, bruk av kjemiske gifter, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensninger, uttak eller utfylling av masse, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, dumping av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
4.Bestemmelsene i punkt 1-3 ovenfor skal likevel ikke være til hinder for
-vedlikehold og forbedringer av eksisterende boliger og hager
-drift og vedlikehold av eksisterende veier, stier og luftledninger, herunder også nødvendig rydding av vegetasjon
-husdyrbeite og slått knyttet til gnr/bnr 8/2
-felling av dyr som gjør skade på hus og hage, når slik felling skjer i samsvar med annet lovverk.
5.Motorisert ferdsel er ikke tillatt utenom eksisterende veier. Ferdsel i ambulanse-, brannvern-, politi-, forvaltnings- og oppsynsøymed er unntatt fra denne bestemmelsen.

Bruk av ridedyr utenom eksisterende veier og organisert idrettsutøvelse er ikke tillatt.

6.Den skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
7.Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi eller i særlige tilfeller når det ikke strir mot formålet med fredningen.

V.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen avgjør også i tvilstilfelle om et tiltak (jfr. pkt. IV, 3) må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.

VI.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.