Forskrift om fredning av pattedyr og fugler i Rysjøen og omkringliggende arealer, Trysil kommune, Hedmark.

DatoFOR-1981-12-18-4706
PublisertII 1981 s 973
Ikrafttredelse18.12.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning i Rysjøen m.v., Trysil

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern nr. 63, § 14, jfr. §§ 21 og 23, er pattedyr og fugler fredet i Rysjøen og omkringliggende arealer ved kgl.res. av 18. desember 1981.

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 71/17, 18, 71/28, 71/30, 71/31, 66, 71/32, 71/33, 68, 71/34, 71/35, 71/38, 71/40, 71/47, 71/52, 71/59, 62, 71/61, 71/63, 71/81.

Området dekker et areal på 3.500 dekar.

Grensene for området framgår av kart i målestokk 1:30.000, datert Miljøverndepartementet november 1981. Kartet oppbevares i Trysil kommune, hos fylkesmannen i Hedmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å beskytte det karakteristiske dyrelivet, særlig våtmarksfuglene, som finnes i dette og tilstøtende områder.

IV.

For området med dyrelivsfredning gjelder følgende bestemmelser:

1.Pattedyr og fuglearter, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser, utover det som følger av jord- og skogbruksdrift, herunder oppdyrking, og av vanlig ferdsel.
2.Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøymed
2.jakt på hare og hjortedyr etter den til enhver tid gjeldende viltlov og forskrifter gitt i medhold av denne
3.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art - miljø på grunn av menneskelige faktorer

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Hedmark.

IX.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.