Forskrift om fredning for Seimsjøen naturreservat, Sør-Odal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1981-12-18-4708
PublisertII 1981 s 966
Ikrafttredelse18.12.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Odal kommune, Hedmark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Seimsjøen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er Seimsjøen og Grunnsjøen med tilliggende områder i Sør-Odal kommune, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 18. desember 1981 under betegnelsen «Seimsjøen naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 38/7, 90/12, 91/7, 92/5, 92/44, 92/84, 93/15, 94/1, 2, 94/3 94/6, 95/1, 95/2, 95/4, 96/1, 96/5, 97/1, 97/2, 97/3, 97/8, 97/9, 98/7, 98/32, 99/2, 100/7, 100/8, 100/20, 101/3.

Reservatet dekker et areal på 3.300 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet november 1981. Kartet oppbevares i Sør-Odal kommune, hos fylkesmannen i Hedmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og å verne om vegetasjonen, det spesielt rike og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller i medhold av punktene V-VIII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse - herunder torv, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.vedlikehold av eksisterende buer, løer og bilvei
3.tradisjonell beiting
4.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensede jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet
5.bær- og soppsanking
6.fiske etter den til enhver tid gjeldende innlandsfiskelov og forskrifter gitt i medhold av denne
7.motorisert ferdsel på eksisterende bilvei
8.bruk av motorbåt mellom Øyen og fastlandet når veien er ufarbar
9.bruk av motorbåt på Oppstadåa/Vesleåa i samsvar med motorferdselloven og forskrifter gitt i medhold av denne
10.særlig hensynsfull ferdsel med motorbåt korteste vei fra Oppstadåas utløp i Seimsjøen gjennom Seimsjøen og Grunnsjøen til Storsjøen i perioden 1. juni - 1. mars.

VI.

For skogen i området gjelder følgende:

1.Barskog på fastmark langs reservatets grenser skal kunne drives etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. Ved driften skal det legges vekt på:
A.at alt arbeid (tynningshogst, sluttavvirkning inklusive utkjøring, skogplanting m.v.) blir utført på en slik måte at det er minst mulig skjemmende for landskapet og minst mulig forstyrrende for dyrelivet. Det skal vises særlig varsomhet ved drift i overgangssonen mellom fastmark og tjern, vassdrag og myr.
B.at lauvtrevegetasjonene blir satt igjen i størst mulig utstrekning.
C.at særpregede eller spesielt dekorative trær og trær som har særlig betydning for hullrugere blir satt igjen.
D.at det ved eventuell skogplanting blir brukt planter av mest mulig stedegen proveniens av arter som naturlig forekommer i reservatet.
2.Ved utøvelse av tillatt skogsdrift er bruk av motorkjøretøy på vinterføre tillatt.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensede arealer.
3.rydding av vegetasjon ved veien og der reservatet grenser mot dyrket mark.

VIII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette viser seg nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

IX.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

X.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Hedmark.

XI.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.