Forskrift om fredning for Gardsjøen naturreservat, Grue kommune, Hedmark.

DatoFOR-1981-12-18-4709
PublisertII 1981 s 964
Ikrafttredelse18.12.1981
Sist endretFOR-2015-03-09-220
Endrer
Gjelder forGrue kommune, Hedmark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Grue

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 9 mars 2015 nr. 220.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde omkring Gardsjøen i Grue kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 18. desember 1981 under betegnelsen «Gardsjøen naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 24/1 m. fl., 25/1, 25/2 m. fl., 27/1 m.fl., 27/2, 28/1 m.fl., 28/2, 28/4, 29/2, 37/1, 37/46, 38/1, 38/28, 39/1, 40/1, 40/28, 41/1, 41/2, 41/38, 41/70, 42/22, 42/39, 42/39, 42/54, 42/55, 42/57, 42/58, 42/69, 42/70, 42/92, 42/147.

Reservatet dekker et areal på 1 300 dekar.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljødirektoratet mars 2015. Kartet oppbevares i Grue kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

0Endret ved forskrift 9 mars 2015 nr. 220.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og å verne om de spesielle landskapsformene, vegetasjonen, det spesielt rike og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller i medhold av punktene V-VIII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse - herunder torv, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.tradisjonell beiting
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensede jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet
4.legging av ledninger for vanningsanlegg
5.bær- og soppsanking
6.fiske etter den til enhver tid gjeldende innlandsfiskelov og forskrifter gitt i medhold av denne

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensede arealer
3.rydding av vegetasjon der reservatet grenser mot dyrket mark
4.begrenset hogst av ved
5.bygging av pumpehus og oppføring av gjerder.

VII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Klima- og miljødepartementet.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette viser seg nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

0Endret ved forskrift 9 mars 2015 nr. 220.

VIII.

Klima- og miljødepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

0Endret ved forskrift 9 mars 2015 nr. 220.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Hedmark.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.1

1Skal være Klima- og miljødepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.