Forskrift om fredning for Ulvåkjølen naturreservat, Elverum kommune, Hedmark.

DatoFOR-1981-12-18-4711
PublisertII 1981 s 957
Ikrafttredelse18.12.1981
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forElverum kommune, Hedmark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Elverum

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 21 sep 1994 nr. 954, 19 nov 2002 nr. 1309, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde i Ulvådalen i Elverum kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 18. desember 1981 under betegnelsen «Ulvåkjølen naturreservat». Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 21. september 1994 nr. 954 og 19. november 2002.

0Endret ved forskrift 19 nov 2002 nr. 1309.

II.

Det fredete område berører følgende gnr./bnr.: 30/1019, 100/71, 100/106, 117/8, 117/13, 123/36, 123/66, 124/14, 125/1, 127/20, 130/17, 137/3,4.

Reservatet dekker et areal på 7.600 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:30.000, datert Miljøverndepartementet november 1981. Kartet oppbevares i Elverum kommune, hos fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten.

0Endret ved forskrifter 29 sep 1994 nr. 954, 19 nov 2002 nr. 1309.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og å verne om vegetasjonen, det spesielt rike og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller i medhold av punktene V-VIII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse - herunder torv, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.vedlikehold av eksisterende buer
3.tradisjonell beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund
4.bær- og soppsanking
5.jakt på hare og hjortedyr etter den til enhver tid gjeldende viltlov og forskrifter gitt i medhold av denne
6.bruk av hund i forbindelse med utøvelse av lovlig jakt
7.fiske etter den til enhver tid gjeldende innlandsfiskelov og forskrifter gitt i medhold av denne

VI.

For skogen i området gjelder følgende:

1.Skogen i «kjerneområdet» (avgrenset på kart i målestokk 1:30.000) skal stå urørt.
2.Skog på myr og vannsyk skogsmark skal stå urørt dersom produksjonen i urørt tilstand er mindre enn 0,1 m³ pr. dekar pr. år.
3.Skog på fastmarksholmer mindre enn 1,0 dekar skal stå urørt.
4.Skog på fastmarksholmer større enn 1,0 dekar og på fastmark langs reservatets grenser skal kunne drives etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. Ved driften skal det legges vekt på:
A.at alt arbeid (tynningshogst, sluttavvirkning inklusive utkjøring, skogplanting m.v.) blir utført på en slik måte at det er minst mulig skjemmende for landskapet og minst mulig forstyrrende for dyrelivet. Det skal vises særlig varsomhet ved drift i overgangssonen mellom fastmark og tjern, vassdrag og myr.
B.at lauvtrevegetasjonene blir satt igjen i størst mulig utstrekning.
C.at særpregede eller spesielt dekorative trær og trær som har særlig betydning for hullrugere blir satt igjen.
D.at det ved eventuell skogplanting blir brukt planter av mest mulig stedegen proveniens av arter som naturlig forekommer i reservatet.
5.Ved utøvelse av tillatt skogsdrift er bruk av motorkjøretøy tillatt på frossen mark og på vinterføre.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensede arealer.

VIII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette viser seg nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

IX.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

X.

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 19 nov 2002 nr. 1309, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
1Miljødirektoratet legger inntil videre forvaltningen av fredningsforskriften til Fylkesmannen i Hedmark.

XI.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.