Forskrift om fredning for Grøntjønnan naturreservat, Tynset kommune, Hedmark.

DatoFOR-1981-12-18-4722
PublisertII 1981 s 922
Ikrafttredelse18.12.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forTynset kommune, Hedmark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tynset

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Grøntjønnan i Tynset kommune, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 18. desember 1981 under betegnelsen «Grøntjønnan naturreservat».

II.

Det fredete området berører gnr./bnr. 166/5, 8, 12, 14, 15.

Reservatet dekker et areal på 5.400 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:30.000, datert Miljøverndepartementet november 1981. Kartet oppbevares i Tynset kommune, hos fylkesmannen i Hedmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og å verne om vegetasjonen, det spesielt rike og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse - herunder torv, og utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.vedlikehold av veien sør for Ya
3.tradisjonell beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund
4.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensede jord- og skogsbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet
5.bær- og soppsanking
6.hogst av vierkratt til brensel i området øst og sør for Ya
7.jakt på rype og hjortedyr etter den til enhver tid gjeldende viltlov og forskrifter gitt i medhold av denne
8.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt
9.fiske etter den til enhver tid gjeldende innlandsfiskelov og forskrifter gitt i medhold av denne
10.motorisert ferdsel på veien sør for Ya til hytter og setre like øst for reservatet.

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.Kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.etablering av grøfteavløp for drenering av tilgrensede arealer
3.rydding av vegetasjon ved veien og der reservatet grenser mot dyrket mark
4.uttak av grus til veivedlikehold fra reservatets sørvestre del
5.oppføring av et mindre naust innenfor reservatet.

VII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette viser seg nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Hedmark.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.