Forskrift om fredning for Tufsingdeltaet naturreservat, Os kommune, Hedmark.

DatoFOR-1981-12-18-4723
PublisertII 1981 s 918
Ikrafttredelse18.12.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hedmark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Os

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Tufsingas utløp i Femunden i Os kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 18. desember 1981 under betegnelsen «Tufsingdeltaet naturreservat».

II.

Det fredete området ligger i sin helhet på statsalmenning.

Reservatet dekker et areal på ca. 8.900 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:30.000, datert Miljøverndepartementet november 1981. Kartet oppbevares i Os kommune, hos fylkesmannen i Hedmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og å verne om de spesielle landskapsformene, vegetasjonen, det spesielt rike og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller i medhold av punktene V-VIII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse - herunder torv, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.vedlikehold av eksisterende buer
3.tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund
4.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensede jord- og skogsbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet
5.bær- og soppsanking
6.tradisjonell lavplukking
7.hogst av ved til bruk i buene i området
8.jakt på hjortedyr i hele reservatet og på hare og rype i den nordlige delen av reservatet (nord for stiplet linje på kartet), etter den til enhver tid gjeldende viltlov og forskrifter gitt i medhold av denne
9.bruk av hund under kontroll i forbindelse med tillatt jakt
10.fiske etter den til enhver tid gjeldende innlandsfiskelov og forskrifter gitt i medhold av denne
11.bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av bruksrettigheter i og utenfor reservatet.

VI.

For skogen i området gjelder følgende:

1.Skog på myr og vannsyk skogsmark skal stå urørt dersom produksjonen i urørt tilstand er mindre enn 0,1 m³ pr. dekar pr. år.
2.Skog på fastmarksholmer mindre enn 1,0 dekar skal stå urørt.
3.Skog på fastmarksholmer større enn 1,0 dekar og på fastmark langs reservatets grenser skal kunne drives etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. Ved driften skal det legges vekt på:
A.at alt arbeid (tynningshogst, sluttavvirkning inklusive utkjøring, skogplanting m.v.) blir utført på en slik måte at det er minst mulig skjemmende for landskapet og minst mulig forstyrrende for dyrelivet. Det skal vises særlig varsomhet ved drift i overgangssonen mellom fastmark og tjern, vassdrag og myr.
B.at lauvtrevegetasjonene blir satt igjen i størst mulig utstrekning.
C.at særpregede eller spesielt dekorative trær og trær som har særlig betydning for hullrugere blir satt igjen.
D.at det ved eventuell skogplanting blir brukt planter av mest mulig stedegen proveniens av arter som naturlig forekommer i reservatet.
4.Ved utøvelse av tillatt skogsdrift er bruk av motorkjøretøy på vinterføre tillatt.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.etablering av grøfteavløp for drenering av tilgrensede arealer.

VIII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette viser seg nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

IX.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

X.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Hedmark.

XI.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XII.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.