Fylkesplanvedtekt for en del områder på Saltfjellet/Svartisen. Deler av Beiarn, Gildeskål, Rana, Rødøy, Saltdal og Skjerstad kommuner, Nordland.

DatoFOR-1982-01-20-165
PublisertII 1982 s 48
Ikrafttredelse20.01.1982
Sist endretFOR-1989-09-08-891
Endrer
Gjelder forSaltfjellet/Svartisen, Beiarn, Gildeskål, Rana, Rødøy, Saltdal og Skjerstad kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§17-1
Kunngjort
KorttittelFylkesplanvedtekt for deler av Nordland

Kapitteloversikt:

I medhold av § 17 b første ledd annet punktum i bygningsloven av 18. juni 1965 har Miljøverndepartementet 20. januar 1982 stadfestet vedtak av fylkesutvalget i Nordland i møte den 28.-29. januar 1981 om fylkesplanvedtekt for en del områder på Saltfjellet/Svartisen i Beiarn, Gildeskål, Rana, Rødøy, Saltdal og Skjerstad kommuner. Endret 8. september 1989 nr. 891.

I

Denne fylkesplanvedtekt gjelder for de områder i kommunene Beiarn, Gildeskål, Rana, Rødøy, Saltdal og Skjerstad som er nærmere beskrevet under pkt. II med unntak av de arealer hvor grunnutnyttingen er fastsatt ved stadfestet reguleringsplan.

II

De områder som undergis vedtekt ligger innenfor nedenfornevnte grenselinjer, avmerket med rød stiplet linje på kart i målestokk 1:100.000, datert 26. august 1980 og gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.

Grensene er slik:

Område A. (Opphevet 8. september 1989 nr. 891).
Område B.

Fra riksgrensemerke nr. 237 (1) følges kommunegrensen mellom Fauske og Saltdal til h. 901 (2), herfra i sør-vestlig retning til Baldoaivre h. 1.088 (3), herfra i sørlig retning til elvosen mellom Fuglevatn og Balvatn (4), herfra i sør-vestlig retning til h. 1.132 (5), herfra i sør-vestlig retning til Leipibakken h. 635 (6), herfra i nord-vestlig retning til Satertind h. 1.635 (7), herfra i sør-vestlig retning til h. 678 (8), herfra i sør-østlig retning til Trakteelvas utløp i Junkerdalselva (9), herfra følges Junkerdalselva i østlig retning til Solvaagsbekkens utløp i Junkerdalselva (10), herfra i østlig retning til Baatfjellets h. 1.033 (11), herfra i sørlig retning til Kjørrisbrua (12), herfra i østlig retning til Skaitiaksla h. 929 (13), herfra i sørlig retning til høgspentlinje krysser mellomriksvei 77 (14), herfra følges mellomriksveien til riksgrensen (15), herfra følges riksgrensen til utgangspunktet.

Område C. (Opphevet 8. september 1989 nr. 891).
Område D.

Fra Store Ruffen h. 1193 (1) i østlig retning til Staburfjell h. 904 (2), herfra i nord-østlig retning til Urfjeldet h. 1.027 (3), herfra i østlig retning til knekkpunkt på kommunegrensen mellom Beiarn og Gildeskål h. 840 (4), herfra i sør-østlig retning til h. 1.138 (5), herfra i sør-vestlig retning til Heimberget h. 1.151 (6), herfra følges kommunegrensen til knekkpunkt mellom kommunene Beiarn, Gildeskål og Meløy (7), herfra følges kommunegrensen mellom Gildeskål og Meløy til utgangspunktet.

Område E. (Opphevet 8. september 1989 nr. 891).
Område F.

Fra h. 526 (1) i nord-østlig retning til h. 452 (2), herfra i sør-østlig retning til h. 324 (3), herfra i sør-vestlig retning til h. 276 (4), herfra i nord-vestlig retning til utgangspunktet.

Område G. (Opphevet 8. september 1989 nr. 891).

III

De arealer hvor denne vedtekt gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealet ligger, og heller ikke tas i bruk på en slik måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.

Når det foreligger særlige grunner, kan fylkesutvalget gjøre unntak fra vedtekten etter at kommunen har hatt høve til å uttale seg.

IV

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder til det foreligger godkjente planer for arealbruken i områdene, men ikke lenger enn 10 år fra stadfestingsdatoen.