Forskrift om fredning for Viksåsen naturreservat og vernebestemmelser for Biliåsen landskapsvernområde, Hole kommune, Buskerud.

DatoFOR-1982-02-12-366
PublisertII 1982 s 110
Ikrafttredelse12.02.1982
Sist endretFOR-1996-05-10-1440
Endrer
Gjelder forViksåsen naturreservat og vernebestemmelser for Biliåsen landskapsvernområde, Hole kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23, RFOR-1987-07-03-572 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hole

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 12. februar 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 24. oktober 1988 nr. 1093, 10 mai 1996 nr. 1440.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er en del av Viksåsen i Hole kommune, Buskerud fylke ved kongelig resolusjon av 12. februar 1982 fredet som naturreservat. Det fredede areal er ca. 260 dekar.

I medhold av samme lovs § 5, jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23 er en tilstøtende del av Viksåsen samt Biliåsen i Hole kommune, Buskerud fylke, ved kongelig resolusjon av 12. februar 1982 nr. 366 vernet som landskapsvernområde. Det vernede areal er på ca. 275 dekar. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 609 er grensene for naturreservatet endret ved Miljøverndepartementets vedtak av 24. oktober 1988. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 609, jfr. Miljøverndepartementets vedtak av 8. november 1988 om delegasjon av myndighet, er grensene for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 10. mai 1996.

0Endret ved forskrift 10 mai 1996 nr. 1440.

II

Reservatet berører deler av gnr/bnr 192/1, 192/3 og 192/4 i Hole kommune. Landskapsvernområdet berører deler av gnr/bnr 192/1, 192/3, 192/4 og 201/1 (tidligere 192/8) i Hole kommune.

Grensene for reservatet og landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:5000 datert Direktoratet for naturforvaltning, mai 1996. Kartet oppbevares i Hole kommune, hos fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes endelig i marka og grensepunktene koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 10 mai 1996 nr. 1440.

III

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med en sjelden vegetasjonstype med en tørr, artsrik furuskog på grunn, kalkrik jord (kalkfuruskog).

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et område med en landskapstype som er representativ for Ringerike og særegen i landssammenheng.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær er fredet mot all form for skade og ødeleggelse med unntak av det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 4 og 7, og sanking av bær og matsopp.

2.Jakt og enhver bruk av skytevåpen er forbudt. Unntatt fra dette punkt er jakt på elg, rådyr, rev og kråke i samsvar med viltstell-lovgivningen.
3.Alle inngrep som kan endre eller innvirke på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak av masse, bygging av veier, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende. Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 7.
4.Skjøtselstiltak som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål kan utføres av forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Eventuell skjøtsel og andre tiltak skal være godkjent av Miljøverndepartementet eller av den myndighet departementet bestemmer. Slike tiltak bør foretas etter en samlet plan.
5.Motorferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed. Unntatt er også motorferdsel for atkomst til Halden gård og motorferdsel i forbindelse med tillatt jordbruksdrift, jfr. punkt 7.
6.Organisert idrettsutøvelse, ridning, teltslagning og bålbrenning er forbudt. Unntatt er organisert idrettsutøvelse og ridning langs eksisterende veier og kjerreveier.

Dersom formålet med vernet krever det kan departementet fastsette nærmere regler for ferdselen i reservatet.

7.På eksisterende innmark kan jordbruksdrift foregå etter hensiktsmessige driftsmetoder. Dette gjelder også nødvendig gjødsling og eventuell bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Med de eventuelle begrensninger som godkjent skjøtselsplan måtte gi, er mekanisk fjerning av berberis tillatt.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til forsiktig rydding av trevegetasjon i en sone på inntil 5 meter fra kanten av eksisterende innmark, dersom vegetasjonen her medfører vesentlig ulempe for bruken av innmarka.

8.Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelse for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, herunder veibygging, uttak eller utfylling av masse, oppføring av kraftlinjer, hus eller anlegg, oppdyrking av nye områder og innføring av nye treslag.

Unntatt fra dette punkt er eventuell oppføring av hus som er nødvendig for jordbruket i tilknytning til eksisterende jordbruksbebyggelse og tiltak i medhold av punktene 2, 3, 4 og 6.

2.Skjøtselstiltak som er nødvendige for å oppfylle formålet med vernet kan utføres av forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen bør skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
3.På eksisterende innmark kan jordbruksdrift foregå etter hensiktsmessige driftsmetoder.
4.I skogsområder kan det drives skogsdrift i henhold til godkjent plan. Gjenvekst skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngling, eventuelt ved hogst og planting av mindre flater.
5.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til anlegg av traktorveier som er nødvendige for skogsdriften.
6.Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

VI

Forvaltningen av bestemmelsene for naturreservatet og landskapsvernområdet legges til fylkesmannen i Buskerud.

VII

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel, og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VIII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.