Forskrift om fredning for Lislevatn naturreservat i Bykle kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1982-05-07-804
PublisertII 1982 s 239
Ikrafttredelse07.05.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forLislevatn naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Bykle

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Lislevatn i Bykle kommune, Aust-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsregentens res. av 7. mai 1982 under betegnelsen «Lislevatn naturreservat».

II

Fredningen berører følgende gnr./bnr.: 1/2, 1/6, 9, 1/7 og 1/10.

Det fredete areal er ca 1,1 km², derav ca 0,57 km² vannareal.

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mars 1981, og går i rett linje mot nord til pkt. 2, følger deretter elvebredden fram til utløpet i Lislevatn, pkt. 3, går derfra i rett linje mot nord over elva til pkt. 4, følger deretter vannkanten ved normal vannstand fram til pkt. 5, går derfra i rett linje over vannet til pkt. 6, følger deretter eiendomsgrensen 1/1 - 1/6, 9 tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: Punkt i eiendomsgrensen 1/1 - 1/6, 9 som er markert med trepåle og steinrøys.

Pkt. 2: Punkt i innhugg i elvebredden i retning 50° og avstand ca 40 meter fra eneste furutre i området.

Pkt. 3: Punkt i elvebredden ved utløpet av elva.

Pkt. 4: Punkt i elvebredden i rett linje nord for pkt. 3.

Pkt. 5: Punkt i stor stein ved vannkanten i eiendomsgrensen 2/1 - 1/10.

Pkt. 6: Punkt der eiendomsgrensen 1/1 - 1/6, 9 krysser vannkanten.

Kart i målestokk 1:20.000 og fredningsbestemmelser oppbevares i Bykle kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka og punktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt, herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.ferdsel og gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og oppsynsøyemed
2.beiting i samsvar med tidligere bruksmåte
3.bruk av vannet som drikkevannskilde og tapping av vann til jordbruksformål
4.manøvrering av vannstanden innenfor gjeldende reglement
5.utøvelse av eksisterende fiske- og båtrettigheter
6.jakt på hjortedyr, hare og rype etter 15. september i samsvar med gjeldende viltlov og forskrifter gitt i medhold av denne
7.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.etablering av grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.

VII

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtsel skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Aust-Agder.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.