Forskrift om vern av Reddalsvann naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1982-05-07-806
PublisertII 1982 s 245
Ikrafttredelse07.05.1982
Sist endretFOR-1987-10-09-843
Endrer
Gjelder forReddalsvann naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Reddalsvann naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 9. oktober 1987 nr. 843.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er Reddalsvann i Grimstad kommune, Aust-Agder fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 7. mai 1982 nr. 806 under betegnelsen «Reddalsvann naturreservat». Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 er overskriften og fredningsbestemmelsene endret ved Miljøverndepartementets vedtak av 9. oktober 1987.

II

Fredningen berører følgende gnr./bnr.:

46/6, 90/1, 2, 90/3, 90/5, 12, 13, 90/6, 7, 90/10, 90/16, 91/1, 2, 91/4, 94/3, 95/1, 95/2, 96/4, 96/5, 96/9, 96/10, 12, 96/25, 97/2, 98/1, 98/2, 98/8, 98/11, 98/12, 98/16, 101/3, 103/1, 106/2, 106/6, 106/7, 106/10, 106/12, 106/14, 106/16, 32, 106/34 og 106/37.

Det fredete areal er ca 2,4 km², hovedsakelig vannareal.

Kart i målestokk 1:20.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1987, og fredningsbestemmelser oppbevares i Grimstad kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka og punktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V - VII. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Herunder også jakt på gjedde i gruntvanns- eller sivområdene om våren.

Hunder må ikke slippes i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

4.Motorisert ferdsel til vanns skal skje hensynsfullt og under maksimal hastighet på 7 knop.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.ferdsel og gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og oppsynsøyemed
2.fløting, drift av tømmer på frossen eller snødekt mark samt på islagt vann
3.beiting i samsvar med tidligere bruksmåte
4.utøvelse av eksisterende fiske- og båtrettigheter, jfr. dog pkt. IV,4.
5.vedlikehold av eksisterende grøfter, anlegg o.l.
6.drift og vedlikehold av eksisterende kraftlinjer.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.etablering av grøfteavløp for drenering av tilgrensede arealer.

VII

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av forvaltningmyndigheten.

VIII

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Aust-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.